Bil.

Jenis Potongan Individu

Amaun (RM)

1

Individu dan saudara tanggungan

9,000

2

Perbelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas dan penjaga untuk ibu bapa (Keadaan kesihatan disahkan oleh pengamal perubatan)

8,000 (Terhad)

3

Peralatan sokongan asas untuk kegunaan sendiri, suami / isteri, anak atau ibu bapa yang kurang upaya

6,000 (Terhad)

4

Individu kurang upaya

6,000

5

Yuran pengajian (Sendiri):

 1. Peringkat selain sarjana atau doktor falsafah - Bidang undang-undang, perakaunan, kewangan Islam, teknikal, vokasional, industri, saintifik atau teknologi;
 2. Peringkat sarjana atau doktor falsafah - Sebarang bidang atau kursus pengajian
 3. Kursus peningkatan kemahiran atau kemajuan diri (Terhad RM2,000)

7,000 (Terhad)

6

Perbelanjaan perubatan bagi:

 1. Penyakit serius ke atas diri sendiri, suami / isteri atau anak
 2. Rawatan kesuburan ke atas diri sendiri atau suami / isteri
 3. Pemvaksinan ke atas diri sendiri, suami / isteri atau anak (Terhad RM1,000)

10,000 (Terhad)

 

7

Perbelanjaan (Terhad RM1,000) bagi:

 1. Pemeriksaan perubatan penuh ke atas diri sendiri, suami / isteri atau anak
 2. Ujian pengesanan COVID-19 termasuk pembelian kit ujian kendiri ke atas diri sendiri, suami / isteri atau anak
 3. Pemeriksaan kesihatan mental atau konsultasi ke atas diri sendiri, suami / isteri atau anak

8

Perbelanjaan (Terhad RM4,000) ke atas anak berumur 18 tahun dan ke bawah bagi:

 1. Penilaian untuk tujuan diagnosis kurang upaya pembelajaran
 2. Program intervensi awal atau rawatan pemulihan kurang upaya pembelajaran

9

Gaya hidup - Perbelanjaan untuk kegunaan / manfaat diri sendiri, suami / isteri atau anak bagi:

 1. Pembelian atau langganan buku / jurnal / majalah / surat khabar / lain-lain penerbitan seumpamanya (Bukan bahan bacaan terlarang)
 2. Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet (Bukan untuk kegunaan perniagaan)
 3. Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997 dan bayaran keahlian gimnasium
 4. Bayaran bil bulanan untuk langganan internet (Atas nama sendiri)

2,500 (Terhad)

10

Gaya hidup – pelepasan tambahan untuk kegunaan / manfaat diri sendiri, suami / isteri atau anak bagi:

 1. Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997
 2. Bayaran sewa atau fi kemasukan ke fasiliti sukan
 3. Bayaran fi pendaftaran bagi menyertai pertandingan yang mana penganjur diluluskan dan dilesenkan oleh Pesuruhjaya Sukan di bawah Akta Pembangunan Sukan 1997

500 (Terhad)

11

Pembelian peralatan penyusuan ibu untuk kegunaan diri sendiri bagi anak berumur 2 tahun dan ke bawah (Potongan dibenarkan sekali dalam  setiap DUA (2) tahun taksiran)

1,000 (Terhad)

12

Yuran penghantaran anak berumur 6 tahun dan ke bawah ke taman asuhan kanak-kanak / tadika yang berdaftar

3,000 (Terhad)

13

Tabungan bersih dalam Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) (Jumlah simpanan dalam tahun 2023 tolak jumlah pengeluaran dalam tahun 2023)

8,000 (Terhad)

14

Suami / Isteri / Bayaran alimoni kepada bekas isteri

4,000 (Terhad)

15

Suami / Isteri kurang upaya

5,000

16a

Anak – Di bawah umur 18 tahun

2,000

16b

Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas dan menerima pendidikan sepenuh masa (peringkat A-Level, sijil, matrikulasi, persediaan atau pra-ijazah)

2,000

Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 1. mengikuti pengajian tinggi sepenuh masa (Tidak termasuk kursus matrikulasi / pra-ijazah / A-Level) di universiti, kolej atau institusi pelajaran yang serupa dengannya di Malaysia; atau
 2. berkhidmat di bawah satu ikatan artikel atau indentur untuk memperoleh kelayakan perdagangan atau profesion di Malaysia; atau mengikuti kursus di peringkat ijazah dan ke atas di institusi pengajian tinggi luar Malaysia.
 3. kursus dan institusi pengajian tinggi diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.

8,000

16c

Anak Kurang upaya

6,000

Pelepasan tambahan sebanyak RM8,000 bagi anak kurang upaya berumur 18 tahun dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan. 8,000

17

Insurans nyawa dan KWSP

Kategori penjawat awam skim berpencen, selain penjawat awam skim berpencen dan bekerja sendiri:

 1. Caruman wajib kepada skim yang diluluskan atau caruman sukarela kepada KWSP (tidak termasuk skim persaraan swasta) atau caruman di bawah mana-mana undang-undang bertulis (Terhad RM4,000)
 2. Bayaran premium insurans hayat atau sumbangan takaful keluarga atau caruman sukarela tambahan kepada KWSP (Terhad RM3,000)

7,000 (Terhad)

18

Skim Persaraan Swasta dan Anuiti Tertangguh (Deferred Annuity)

3,000 (Terhad)

19

Insurans pendidikan dan perubatan

3,000 (Terhad)

20

Caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) mengikut Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 atau Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017

350 (Terhad)

21

Perbelanjaan bayaran pemasangan, sewaan, pembelian termasuk sewa-beli peralatan atau langganan bagi penggunaan kemudahan pengecasan kenderaan elektrik bagi kenderaan sendiri (Bukan untuk kegunaan perniagaan)

2,500 (Terhad)

Bil.

Jenis Potongan Individu

Amaun (RM)

1

Individu dan saudara tanggungan

9,000

2

Perbelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas dan penjaga untuk ibu bapa (Keadaan kesihatan disahkan oleh pengamal perubatan)

8,000 (Terhad)

3

Perbelanjaan pembelian peralatan sokongan asas (untuk kegunaan individu kurang upaya, suami / isteri, anak atau ibu bapa yang kurang upaya)

6,000 (Terhad)

4

Individu kurang upaya

6,000

5

Yuran pengajian (Sendiri):

 1. Peringkat selain sarjana atau doktor falsafah - bidang undang-undang, perakaunan, kewangan Islam, teknikal, vokasional, industri, saintifik atau teknologi;
 2. Peringkat sarjana atau doktor falsafah - sebarang bidang atau kursus pengajian
 3. Kursus peningkatan kemahiran atau kemajuan diri (Terhad RM2,000)

7,000 (Terhad)

6

Perbelanjaan perubatan bagi:

 1. Perbelanjaan perubatan bagi penyakit serius (Diri sendiri atau suami / isteri atau anak-anak)
 2. Perbelanjaan perubatan bagi rawatan kesuburan (Diri sendiri atau suami / isteri)
 3. Perbelanjaan perubatan bagi pemvaksinan (Diri sendiri atau suami / isteri atau anak-anak) (Terhad RM1,000)

8,000 (Terhad)

 

7

Perbelanjaan (Terhad RM1,000) bagi:

 1. Pemeriksaan perubatan penuh (Diri sendiri, suami / isteri atau anak) seperti yang ditakrifkan oleh Majlis Perubatan Malaysia (MPM).
 2. Ujian pengesanan COVID-19 termasuk pembelian kit ujian kendiri ke atas diri sendiri, suami / isteri atau anak.
 3. Pemeriksaan kesihatan mental atau konsultasi ke atas diri sendiri, suami / isteri atau anak

8

Gaya hidup - Perbelanjaan untuk kegunaan / manfaat diri sendiri, suami / isteri atau anak bagi:

 1. Pembelian dan langganan buku, jurnal, majalah, surat khabar dan lain-lain penerbitan seumpamanya (Bukan bahan bacaan terlarang);
 2. Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet (Bukan untuk kegunaan perniagaan);
 3. Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997 dan bayaran keahlian gimnasium; dan
 4. Bayaran bil bulanan untuk langganan internet (Atas nama sendiri)

2,500 (Terhad)

9a

Gaya hidup - Pelepasan tambahan kegunaan / manfaat diri sendiri, suami / isteri atau anak bagi:

 1. Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997
 2. Bayaran sewa atau fi kemasukan ke fasiliti sukan
 3. Bayaran fi pendaftaran bagi menyertai pertandingan yang mana penganjur diluluskan dan dilesenkan oleh Pesuruhjaya Sukan di bawah Akta Pembangunan Sukan 1997

500 (Terhad)

9b

Gaya hidup – Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet untuk kegunaan / manfaat diri sendiri, suami / isteri atau anak dan bukan untuk kegunaan perniagaan

2,500 (Terhad)

10

Pembelian peralatan penyusuan ibu untuk kegunaan sendiri bagi anak berumur 2 tahun dan kebawah (Potongan dibenarkan sekali setiap DUA (2) tahun taksiran)

1,000 (Terhad)

11

Bayaran bagi yuran penghantaran anak berumur 6 tahun dan ke bawah ke taman asuhan kanak-kanak / tadika yang berdaftar

3,000 (Terhad)

12

Tabungan bersih dalam Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) (Tabungan bersih adalah jumlah simpanan dalam tahun 2022 TOLAK jumlah pengeluaran dalam tahun 2022)

8,000 (Terhad)

13

Suami / Isteri / Bayaran alimoni kepada bekas isteri

4,000 (Terhad)

14

Suami / Isteri kurang upaya

5,000

15a

Anak yang belum berkahwin dan berumur di bawah 18 tahun

2,000

15b

Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas dan menerima pendidikan sepenuh masa (peringkat A-Level, sijil, matrikulasi, persediaan atau pra-ijazah)

2,000

15b

Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 1. mengikuti pengajian tinggi sepenuh masa (Tidak termasuk kursus matrikulasi / pra-ijazah / A-Level) di universiti, kolej atau institusi pelajaran yang serupa dengannya di Malaysia; atau
 2. berkhidmat di bawah satu ikatan artikel atau indentur untuk memperoleh kelayakan perdagangan atau profesion di Malaysia; atau mengikuti kursus di peringkat ijazah dan ke atas di institusi pengajian tinggi luar Malaysia.
 3. kursus dan institusi pengajian tinggi diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.

8,000

15c

Anak Kurang upaya

6,000

Pelepasan tambahan sebanyak RM8,000 bagi anak kurang upaya berumur 18 tahun dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan. 8,000

16 

Insuran nyawa dan KWSP  

 1. Kategori penjawat awam berpencen
  • Premium insurans nyawa yang tidak membuat carumah KWSP / skim yang diluluskan

   ATAU

 2. Kategori SELAIN daripada 16(i)
  • Premium insurans nyawa (Terhad RM3,000)
  • Caruman kepada KWSP / skim yang diluluskan (Terhad RM4,000)

7,000 (Terhad)

17

Skim Persaraan Swasta dan Anuiti Tertangguh (Deferred Annuity)

3,000 (Terhad)

18

Insurans pendidikan dan perubatan

3,000 (Terhad)

19

Caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) mengikut Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 atau Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017

350 (Terhad)

20 

Perbelanjaan pelancongan domestik bagi:

 1. Bayaran penginapan di premis penginapan yang berdaftar (Klik sini) dengan Pesuruhjaya Pelancongan di bawah Akta Industri Pelancongan 1992
 2. Bayaran masuk ke tempat tarikan pelancong
 3. Pembelian pakej pelancongan domestik melalui ejen pengembaraan berlesen yang berdaftar dengan Pesuruhjaya Pelancongan di bawah Akta Industri Pelancongan 1992

1,000 (Terhad)

21

Perbelanjaan bayaran pemasangan, sewaan, pembelian termasuk sewa-beli peralatan atau langganan bagi penggunaan kemudahan pengecasan kenderaan elektrik bagi kenderaan sendiri (Bukan untuk kegunaan perniagaan)

2,500 (Terhad)

Bil.

Jenis Potongan Individu

Amaun (RM)

1

Individu dan saudara tanggungan

9,000

2

Perbelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas dan penjaga untuk ibu bapa (Keadaan kesihatan disahkan oleh pengamal perubatan)

8,000 (Terhad)

3

Perbelanjaan pembelian peralatan sokongan asas (untuk kegunaan individu kurang upaya, suami / isteri, anak atau ibu bapa yang kurang upaya)

6,000 (Terhad)

4

Individu kurang upaya

6,000

5

Yuran pengajian (Sendiri) :

 1. Peringkat selain sarjana dan doktor falsafah - bidang undang-undang, perakaunan, kewangan Islam, teknikal, vokasional, industri, saintifik atau teknologi;
 2. Peringkat sarjana dan doktor falsafah - sebarang bidang atau kursus pengajian
 3. Kursus up-skilling atau self-enhancement dalam apa-apa bidang kemahiran yang diiktiraf oleh Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran di bawah Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 – berkuatkuasa mulai TT 2021 hingga TT 2022. (Terhad 1,000)

7,000 (Terhad)

6

Perbelanjaan perubatan bagi penyakit serius (Diri sendiri atau suami / isteri atau anak-anak)

8,000 (Terhad)

 

7

Perbelanjaan perubatan bagi rawatan kesuburan (Diri sendiri atau suami / isteri)

8

Perbelanjaan suntikan vaksin bagi diri sendiri, pasangan atau anak. Jenis vaksin yang layak dibenarkan potongan adalah seperti berikut:

 1. Pneumococcal;
 2. Human papillomavirus (HPV);
 3. Influenza;
 4. Rotavirus;
 5. Varicella;
 6. Meningococcal;
 7. Kombinasi TDAP (tetanus-diphtheria-acellular-pertussis); dan
 8. Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

(Terhad 1,000)

9

(i) Pemeriksaan perubatan penuh (Diri sendiri, suami / isteri atau anak) seperti yang ditakrifkan oleh Majlis Perubatan Malaysia (MPM).
(ii) Ujian pengesanan COVID-19 termasuk pembelian kit ujian kendiri ke atas diri sendiri, suami / isteri atau anak.
(Terhad 1,000)

10

Gaya hidup - Perbelanjaan untuk kegunaan / manfaat diri sendiri, suami / isteri atau anak bagi:

 1. Pembelian dan langganan buku, jurnal, majalah, surat khabar (termasuk langganan secara elektronik) dan lain-lain penerbitan seumpamanya (Bukan bahan bacaan terlarang);
 2. Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet (Bukan untuk kegunaan perniagaan);
 3. Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997 (tidak terpakai bagi jenis basikal bermotor) dan bayaran keahlian gimnasium; dan
 4. Bayaran bil bulanan untuk langganan internet (Atas nama sendiri)

2,500
(Terhad)

11

Gaya hidup khusus – Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet untuk kegunaan / manfaat diri sendiri, suami / isteri atau anak dan bukan untuk kegunaan perniagaan

Pelepasan ini adalah tambahan kepada pelepasan yang diberikan di bawah item 10

2,500 (Terhad)

12

Pembelian peralatan penyusuan ibu untuk kegunaan sendiri bagi anak berumur 2 tahun dan kebawah (Potongan dibenarkan sekali setiap DUA (2) tahun taksiran)

1,000 (Terhad)

13

Bayaran bagi yuran penghantaran anak berumur 6 tahun dan ke bawah ke taman asuhan kanak-kanak / tadika yang berdaftar

3,000 (Terhad)

14

Tabungan bersih dalam Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) (Tabungan bersih adalah jumlah simpanan dalam tahun 2021 TOLAK jumlah pengeluaran dalam tahun 2021)

8,000 (Terhad)

15

Suami / Isteri / Bayaran alimoni kepada bekas isteri

4,000 (Terhad)

16

Suami / Isteri kurang upaya

5,000

17

Anak yang belum berkahwin dan berumur di bawah 18 tahun

2,000

18

Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas dan menerima pendidikan sepenuh masa (peringkat A-Level, sijil, matrikulasi, persediaan atau pra-ijazah)

2,000

19

Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 1. mengikuti pengajian tinggi sepenuh masa (Tidak termasuk kursus matrikulasi / pra-ijazah / A-Level) di universiti, kolej atau institusi pelajaran yang serupa dengannya di Malaysia; atau
 2. berkhidmat di bawah satu ikatan artikel atau indentur untuk memperoleh kelayakan perdagangan atau profesion di Malaysia; atau mengikuti kursus di peringkat ijazah dan ke atas di institusi pengajian tinggi luar Malaysia.
 3. kursus dan institusi pengajian tinggi diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.

8,000

20

Anak Kurang upaya

6,000

Pelepasan tambahan sebanyak RM8,000 bagi anak kurang upaya berumur 18 tahun dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan. 8,000

21

Insuran nyawa dan KWSP TERMASUK tidak melalui potongan gaji

 1. Kategori penjawat awam berpencen
  • Premium insurans nyawa
 2. Kategori SELAIN penjawat awam berpencen
  • Premium insurans nyawa (Terhad RM3,000)
  • Caruman kepada KWSP / skim yang diluluskan (Terhad RM4,000)

7,000 (Terhad)

22

Skim Persaraan Swasta dan Anuiti Tertunda (Deferred Annuity) - berkuatkuasa mulai Tahun Taksiran 2012 hingga tahun taksiran 2025.

3,000 (Terhad)

23

Insurans pendidikan dan perubatan TERMASUK yang tidak melalui potongan gaji

3,000 (Terhad)

24

Caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)

250 (Terhad)

25

Perbelanjaan bayaran penginapan di premis penginapan yang berdaftar dengan Pesuruhjaya Pelancongan dan bayaran masuk ke tempat tarikan pelancong

(Perbelanjaan yang dilakukan pada atau selepas 1 Mac 2020 sehingga 31 Disember 2021)

Premis penginapan berdaftar boleh disemak dipautan : http://www.motac.gov.my/semakan/hotel-berdaftar

1,000 (Terhad)

26

Pelepasan cukai tambahan gaya hidup khusus berkaitan dengan aktiviti sukan yang dibelanjakan oleh individu bagi:

 1. pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997 (tidak termasuk basikal roda dua bermotor);
 2. bayaran sewaan atau fi kemasukan ke mana-mana fasiliti sukan; dan
 3. bayaran fi pendaftaran bagi penyertaan apa-apa pertandingan sukan yang mana penganjur tersebut diluluskan dan dilesenkan oleh Pesuruhjaya Sukan di bawah Akta Pembangunan Sukan 1997.

500 (Terhad)

Bil.

Jenis Potongan Individu

Amaun (RM)

1

Individu dan saudara tanggungan

9,000

2

Perbelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas dan penjaga untuk ibu bapa (Keadaan kesihatan disahkan oleh pengamal perubatan)

ATAU

Ibu dan BapaTerhad 1,500 bagi hanya seorang ibu
Terhad 1,500 bagi hanya seorang bapa

5,000 (Terhad)

ATAU

3,000 (Terhad)

3

Peralatan sokongan asas (untuk kegunaan individu kurang upaya, suami / isteri, anak atau ibu bapa yang kurang upaya)

6,000 (Terhad)

4

Individu kurang upaya

6,000

5

Yuran pengajian (Sendiri) :

 1. Peringkat selain sarjana dan doktor falsafah - bidang undang-undang, perakaunan, kewangan Islam, teknikal, vokasional, industri, saintifik atau teknologi;
 2. Peringkat sarjana dan doktor falsafah - sebarang bidang atau kursus pengajian

7,000 (Terhad)

6

Perbelanjaan perubatan bagi penyakit serius (Diri sendiri atau suami / isteri atau anak-anak)

6,000 (Terhad)

7

Perbelanjaan perubatan bagi rawatan kesuburan (Diri sendiri atau suami / isteri)

8

Pemeriksaan perubatan penuh (Diri sendiri, suami / isteri atau anak). (Terhad 500)

9

Gaya hidup - Perbelanjaan untuk kegunaan / manfaat diri sendiri, suami / isteri atau anak bagi:

 1. Pembelian buku, jurnal, majalah, surat khabar bercetak dan lain-lain penerbitan seumpamanya (Bukan bahan bacaan terlarang);
 2. Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet (Bukan untuk kegunaan perniagaan);
 3. Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997 (tidak terpakai bagi jenis basikal bermotor) dan bayaran keahlian gimnasium; dan
 4. Bayaran bil bulanan untuk langganan internet (Atas nama sendiri)

2,500
(Terhad)

10

Gaya hidup – Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet untuk kegunaan / manfaat diri sendiri, suami / isteri atau anak dan bukan untuk kegunaan perniagaan

(Pelepasan tambahan bagi perbelanjaan yang dilakukan dalam tempoh 1 Jun 2020 hingga 31 Disember 2020)

2,500
(Terhad)

11

Pembelian peralatan penyusuan ibu untuk kegunaan sendiri bagi anak berumur 2 tahun dan kebawah (Potongan dibenarkan sekali setiap DUA (2) tahun taksiran)

1,000 (Terhad)

12

Yuran penghantaran anak berumur 6 tahun dan ke bawah ke taman asuhan kanak-kanak / tadika yang berdaftar

3,000 (Terhad)

13

Tabungan bersih dalam Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) (Jumlah simpanan dalam tahun 2020 TOLAK jumlah pengeluaran dalam tahun 2020)

8,000 (Terhad)

14

Suami / Isteri / Bayaran alimoni kepada bekas isteri

4,000 (Terhad)

15

Suami / Isteri kurang upaya

3,500

16

Anak yang belum berkahwin dan berumur di bawah 18 tahun

2,000

17

Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas dan menerima pendidikan sepenuh masa (peringkat A-Level, sijil, matrikulasi, persediaan atau pra-ijazah)

2,000

18

Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 1. mengikuti pengajian tinggi sepenuh masa (Tidak termasuk kursus matrikulasi / pra-ijazah / A-Level) di universiti, kolej atau institusi pelajaran yang serupa dengannya di Malaysia; atau
 2. berkhidmat di bawah satu ikatan artikel atau indentur untuk memperoleh kelayakan perdagangan atau profesion di Malaysia; atau mengikuti kursus di peringkat ijazah dan ke atas di institusi pengajian tinggi luar Malaysia.
 3. kursus dan institusi pengajian tinggi diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.

8,000

19

Anak Kurang upaya

6,000

Pelepasan tambahan sebanyak RM8,000 bagi anak kurang upaya berumur 18 tahun dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan. 8,000

20

Insuran nyawa dan KWSP TERMASUK tidak melalui potongan gaji

 1. Kategori penjawat awam berpencen
  • Premium insurans nyawa
 2. Kategori SELAIN penjawat awam berpencen
  • Premium insurans nyawa (Terhad RM3,000)
  • Caruman kepada KWSP / skim yang diluluskan (Terhad RM4,000)

7,000 (Terhad)

21

Skim Persaraan Swasta dan Anuiti Tertunda (Deferred Annuity) - berkuatkuasa mulai Tahun Taksiran 2012 hingga tahun taksiran 2021.

3,000 (Terhad)

22

Insurans pendidikan dan perubatan TERMASUK tidak melalui potongan gaji

3,000 (Terhad)

23

Caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)

250 (Terhad)

24

Perbelanjaan bayaran penginapan di premis penginapan yang berdaftar dengan Pesuruhjaya Pelancongan dan bayaran masuk ke tempat tarikan pelancong

(Perbelanjaan penginapan di premis penginapan yang berdaftar dengan Pesuruhjaya Pelancongan dan bayaran masuk ke pusat tarikan pelancong yang dilakukan pada atau selepas 1 Mac 2020)

Premis penginapan berdaftar boleh disemak dipautan : http://www.motac.gov.my/semakan/hotel-berdaftar

1,000 (Terhad)

Bil.

Jenis Potongan Individu

Amaun (RM)

1

Individu dan saudara tanggungan

9,000

2

Perbelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas dan penjaga untuk ibu bapa (Keadaan kesihatan disahkan oleh pengamal perubatan)

ATAU

Ibu dan BapaTerhad 1,500 bagi hanya seorang ibu
Terhad 1,500 bagi hanya seorang bapa

5,000 (Terhad)

ATAU

3,000 (Terhad)

3

Peralatan sokongan asas (untuk kegunaan individu kurang upaya, suami / isteri, anak atau ibu bapa yang kurang upaya)

6,000 (Terhad)

4

Individu kurang upaya

6,000

5

Yuran pengajian (Sendiri) :

 1. Peringkat selain sarjana dan doktor falsafah - bidang undang-undang, perakaunan, kewangan Islam, teknikal, vokasional, industri, saintifik atau teknologi;
 2. Peringkat sarjana dan doktor falsafah - sebarang bidang atau kursus pengajian

7,000 (Terhad)

6

Perbelanjaan perubatan bagi penyakit serius (Diri sendiri atau suami / isteri atau anak-anak)

6,000 (Terhad)

7

Pemeriksaan perubatan penuh (Diri sendiri, suami / isteri atau anak). (Terhad 500)

8

Gaya hidup - Perbelanjaan untuk kegunaan / manfaat diri sendiri, suami / isteri atau anak bagi:

 1. Pembelian buku, jurnal, majalah, surat khabar bercetak dan lain-lain penerbitan seumpamanya (Bukan bahan bacaan terlarang);
 2. Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet (Bukan untuk kegunaan perniagaan);
 3. Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997 (tidak terpakai bagi jenis basikal bermotor) dan bayaran keahlian gimnasium; dan
 4. Bayaran bil bulanan untuk langganan internet (Atas nama sendiri)

2,500
(Terhad)

9

Pembelian peralatan penyusuan ibu untuk kegunaan sendiri bagi anak berumur 2 tahun dan kebawah (Potongan dibenarkan sekali setiap DUA (2) tahun taksiran)

1,000 (Terhad)

10

Yuran penghantaran anak berumur 6 tahun dan ke bawah ke taman asuhan kanak-kanak / tadika yang berdaftar

1,000 (Terhad)

11

Tabungan bersih dalam Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) (Jumlah simpanan dalam tahun 2019 TOLAK jumlah pengeluaran dalam tahun 2019)

8,000 (Terhad)

12

Suami / Isteri / Bayaran alimoni kepada bekas isteri

4,000 (Terhad)

13

Suami / Isteri kurang upaya

3,500

14

Anak yang belum berkahwin dan berumur di bawah 18 tahun

2,000

15

Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas dan menerima pendidikan sepenuh masa (peringkat A-Level, sijil, matrikulasi, persediaan atau pra-ijazah)

2,000

16

Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 1. mengikuti pengajian tinggi sepenuh masa (Tidak termasuk kursus matrikulasi / pra-ijazah / A-Level) di universiti, kolej atau institusi pelajaran yang serupa dengannya di Malaysia; atau
 2. berkhidmat di bawah satu ikatan artikel atau indentur untuk memperoleh kelayakan perdagangan atau profesion di Malaysia; atau mengikuti kursus di peringkat ijazah dan ke atas di institusi pengajian tinggi luar Malaysia.
 3. kursus dan institusi pengajian tinggi diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.


8,000

17

Anak Kurang upaya

6,000

Pelepasan tambahan sebanyak RM8,000 bagi anak kurang upaya berumur 18 tahun dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.

8,000

18

Insuran nyawa dan KWSP TERMASUK tidak melalui potongan gaji

 1. Kategori penjawat awam berpencen
  • Premium insurans nyawa
 2. Kategori SELAIN penjawat awam berpencen
  • Premium insurans nyawa (Terhad RM3,000)
  • Caruman kepada KWSP / skim yang diluluskan (Terhad RM4,000)

7,000 (Terhad)

19

Skim Persaraan Swasta dan Anuiti Tertunda (Deferred Annuity) - berkuatkuasa mulai Tahun Taksiran 2012 hingga tahun taksiran 2021.

3,000 (Terhad)

20

Insurans pendidikan dan perubatan TERMASUK tidak melalui potongan gaji

3,000 (Terhad)

21

Caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)

250 (Terhad)

Bil.

Jenis Potongan Individu

Amaun (RM)

1

Individu dan saudara tanggungan

9,000

2

Perbelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas dan penjaga untuk ibu bapa (Keadaan kesihatan disahkan oleh pengamal perubatan)

ATAU

Ibu dan Bapa
Terhad 1,500 bagi hanya seorang ibu
Terhad 1,500 bagi hanya seorang bapa

5,000 (Terhad)

ATAU

3,000 (Terhad)

3

Peralatan sokongan asas (untuk kegunaan individu kurang upaya, suami / isteri, anak atau ibu bapa yang kurang upaya)

6,000 (Terhad)

4

Individu kurang upaya

6,000

5

Yuran pengajian (Sendiri) :
(i) Peringkat selain sarjana dan doktor falsafah - bidang undang-undang, perakaunan, kewangan Islam, teknikal, vokasional, industri, saintifik atau teknologi;
(ii) Peringkat sarjana dan doktor falsafah - sebarang bidang atau kursus pengajian

7,000 (Terhad)

6

Perbelanjaan perubatan bagi penyakit serius (Diri sendiri atau suami / isteri atau anak-anak)

6,000 (Terhad)

7

Pemeriksaan perubatan penuh (Diri sendiri, suami / isteri atau anak). (Terhad 500)

8

Gaya hidup - Perbelanjaan untuk kegunaan / manfaat diri sendiri, suami / isteri atau anak bagi:
(i) Pembelian buku, jurnal, majalah, surat khabar bercetak dan lain-lain penerbitan seumpamanya (Bukan bahan bacaan terlarang);
(ii) Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet (Bukan untuk kegunaan perniagaan);
(iii) Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997 (tidak terpakai bagi jenis basikal bermotor) dan bayaran keahlian gimnasium; dan
(iv) Bayaran bil bulanan untuk langganan internet (Atas nama sendiri)

2,500
(Terhad)

9

Pembelian peralatan penyusuan ibu untuk kegunaan sendiri bagi anak berumur 2 tahun dan kebawah (Potongan dibenarkan sekali setiap DUA (2) tahun taksiran)

1,000 (Terhad)

10

Yuran penghantaran anak berumur 6 tahun dan ke bawah ke taman asuhan kanak-kanak / tadika yang berdaftar

1,000 (Terhad)

11

Tabungan bersih dalam Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) (Jumlah simpanan dalam tahun 2018 TOLAK jumlah pengeluaran dalam tahun 2018)

6,000 (Terhad)

12

Suami / Isteri / Bayaran alimoni kepada bekas isteri

4,000 (Terhad)

13

Suami / Isteri kurang upaya

3,500

14

Anak yang belum berkahwin dan berumur di bawah 18 tahun

2,000

15

Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas dan menerima pendidikan sepenuh masa (peringkat A-Level, sijil, matrikulasi, persediaan atau pra-ijazah)

2,000

16

Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
(i) mengikuti pengajian tinggi sepenuh masa (Tidak termasuk kursus matrikulasi / pra-ijazah / A-Level) di universiti, kolej atau institusi pelajaran yang serupa dengannya di Malaysia; atau
(ii) berkhidmat di bawah satu ikatan artikel atau indentur untuk memperoleh kelayakan perdagangan atau profesion di Malaysia; atau mengikuti kursus di peringkat ijazah dan ke atas di institusi pengajian tinggi luar Malaysia.
(iii) kursus dan institusi pengajian tinggi diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.


8,000

17

Anak Kurang upaya

6,000

Pelepasan tambahan sebanyak RM8,000 bagi anak kurang upaya berumur 18 tahun dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.

8,000

18

Insuran nyawa dan KWSP TERMASUK tidak melalui potongan gaji

6,000 (Terhad)

19

Skim Persaraan Swasta dan Anuiti Tertunda (Deferred Annuity) - berkuatkuasa mulai Tahun Taksiran 2012 hingga tahun taksiran 2021.

3,000 (Terhad)

20

Insurans pendidikan dan perubatan TERMASUK tidak melalui potongan gaji

3,000 (Terhad)

21

Caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)

250 (Terhad)

Bil.

Jenis Potongan Individu

Amaun (RM)

1

Individu dan saudara tanggungan

9,000

2

Perbelanjaan rawatan perubatan,keperluan khas dan penjaga ibu bapa ( Keadaan kesihatan disahkan oleh pengamal perubatan)

ATAU

Ibu dan Bapa
Terhad 1,500 bagi hanya seorang ibu
Terhad 1,500 bagi hanya seorang bapa

5,000 (Terhad)

ATAU

3,000 (Terhad)

3

Peralatan Sokongan Asas (untuk individu kurang upaya, suami/isteri, anak atau ibubapa yang kurang upaya)

6,000 (Terhad)

4

Individu Kurang Upaya

6,000

5

Yuran Pendidikan (Sendiri) :
(i) Peringkat selain Sarjana dan Doktor Falsafah - bidang undang-undang, perakaunan, kewangan Islam, teknikal, vokasional, industri, saintifik atau teknologi;
(ii) Peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah - sebarang bidang atau kursus pengajian

7,000 (Terhad)

6

Perbelanjaan perubatan penyakit yang sukar diubati (individu atau suami/isteri atau anak-anak)

6,000 (Terhad)

7

Pemeriksaan perubatan penuh (Diri sendiri, suami / isteri atau anak)

500 (Terhad)

8

Gaya Hidup :
(i) Pembelian buku, jurnal, majalah, suratkhabar bercetak dan penerbitan (selain bahan bacaan terlarang) untuk diri sendiri, suami / isteri atau anak;
(ii) Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet untuk diri sendiri, suami / isteri atau anak;
(iii) Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997 (tidak terpakai bagi jenis basikal bermotor) dan bayaran keahlian gimnasium untuk diri sendiri, suami / isteri atau anak; dan
(iv) Bayaran langganan internet

2,500
(Terhad)

9

Pembelian peralatan penyusuan

1,000 (Terhad)

10

Yuran penghantaran anak ke Pusat Asuhan Kanak-Kanak atau Pra-sekolah

1,000 (Terhad)

11

Tabungan bersih dalam skim SSPN (Jumlah simpanan dalam tahun 2017 TOLAK jumlah pengeluaran dalam tahun 2017)

6,000 (Terhad)

12

Suami/Isteri/Bayaran alimoni kepada bekas isteri

4,000 (Terhad)

13

Suami/Isteri kurang upaya

3,500

14

Anak di bawah umur 18 tahun

2,000

15

Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas dan menerima pendidikan sepenuh masa (peringkat A-Level, sijil, matrikulasi, persediaan atau pra-ijazah)

2,000

16

Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
(i) mengikuti kursus di peringkat diploma dan ke atas di institusi pengajian tinggi dalam Malaysia (tidak termasuk kursus matrikulasi/pra-ijazah).
(ii) mengikuti kursus di peringkat ijazah dan ke atas di institusi pengajian tinggi luar Malaysia.
(iii) kursus dan institusi pengajian tinggi diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.


8,000

17

Anak Kurang upaya

6,000

Pelepasan tambahan sebanyak RM8,000 bagi anak kurang upaya berumur 18 tahun dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.

18

Insuran nyawa dan KWSP TERMASUK tidak melalui potongan gaji

6,000 (Terhad)

19

Skim Persaraan Swasta dan Anuiti Tertunda (Deferred Annuity) - berkuatkuasa mulai Tahun Taksiran 2012 hingga tahun taksiran 2021.

6,000 (Terhad)

20

Insurans pendidikan dan perubatan TERMASUK tidak melalui potongan gaji

3,000 (Terhad)

21

Caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)

250 (Terhad)

Bil.

Jenis Potongan Individu

Amaun (RM)

1

Individu dan saudara tanggungan

9,000

2

Perbelanjaan rawatan perubatan,keperluan khas dan penjaga ibu bapa ( Keadaan kesihatan disahkan oleh pengamal perubatan)

ATAU

Ibu dan Bapa
Terhad 1,500 bagi hanya seorang ibu
Terhad 1,500 bagi hanya seorang bapa

5,000 (Terhad)

ATAU

3,000 (Terhad)

3

Peralatan Sokongan Asas (untuk individu kurang upaya atau untuk suami/isteri, anak atau ibubapa kurang upaya)

6,000 (Terhad)

4

Individu Kurang Upaya

6,000

5

Yuran Pendidikan (Sendiri)

7,000 (Terhad)

6

Perbelanjaan perubatan penyakit yang sukar diubati (individu atau suami/isteri atau anak-anak)

6,000 (Terhad)

7

Pemeriksaan perubatan penuh

500 (Terhad)

8

Pembelian buku, majalah, jurnal dan penerbitan

1,000 (Terhad)

9

Pembelian komputer peribadi untuk individu (sekali setiap 3 tahun)

3,000 (Terhad)

10

Tabungan bersih dalam skim SSPN (berkuatkuasa Tahun Taksiran 2012 - 2017)

6,000 (Terhad)

11

Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan

300 (Terhad)

12

Faedah pembelian rumah. Potongan cukai terhad kepada RM10,000 setiap tahun asas bagi 3 tahun taksiran berturut-turut bermula dari tarikh faedah mula dibayar.
Syarat kelayakan:
(i) pemastautin warganegara Malaysia;
(ii) pembelian rumah kediaman terhad kepada satu unit sahaja;
(iii) perjanjian jual beli ditandatangani dalam tempoh 10 Mac 2009 sehingga 31 Disember 2010; dan
(iv) rumah kediaman tersebut tidak disewakan.
Di mana:
(a) 2 atau lebih individu layak menuntut potongan bagi sebuah rumah kediaman; dan
(b) jumlah faedah yang dibelanjakan oleh kesemua individu berkenaan melebihi amaun yang dibenarkan dalam tahun itu. Setiap individu dibenarkan suatu potongan bagi setiap tahun mengikut formula berikut:
A x B
C
Di mana;
A = jumlah faedah dibenarkan dalam tahun berkenaan;
B = jumlah faedah dibelanjakan oleh individu berkenaan dalam tahun berkenaan;
C = jumlah faedah dibelanjakan oleh kesemua individu

10,000
(Terhad)

13

Suami/Isteri/Bayaran alimoni kepada bekas isteri

4,000 (Terhad)

14

Suami/Isteri kurang upaya

3,500

15

Anak di bawah umur 18 tahun

2,000

16

Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas dan menerima pendidikan sepenuh masa (peringkat A-Level, sijil, matrikulasi, persediaan atau pra-ijazah)

2,000

17

Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
(i) mengikuti kursus di peringkat diploma dan ke atas di institusi pengajian tinggi dalam Malaysia (tidak termasuk kursus matrikulasi/pra-ijazah).
(ii) mengikuti kursus di peringkat ijazah dan ke atas di institusi pengajian tinggi luar Malaysia.
(iii) kursus dan institusi pengajian tinggi diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.


8,000

18

Anak Kurang upaya

6,000

Pelepasan tambahan sebanyak RM8,000 bagi anak kurang upaya berumur 18 tahun dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.

19

Insuran nyawa dan KWSP

6,000 (Terhad)

20

Skim Persaraan Swasta dan Anuiti Tertunda (Deferred Annuity) - berkuatkuasa mulai Tahun Taksiran 2012 hingga tahun taksiran 2021.

3,000 (Terhad)

21

Insurans pendidikan dan perubatan

3,000 (Terhad)

22

Caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)

250 (Terhad)

Bil.

Jenis Potongan Individu

Amaun (RM)

1

Individu dan saudara tanggungan

Pelepasan Khas RM2,000 diberi kepada pembayar cukai yang berpendapatan sehingga RM8,000 sebulan (Pendapatan Aggregat sehingga RM96,000 setahun.) Pelepasan ini hanya diberi untuk Tahun Taksiran 2013 dan 2015 sahaja.

9,000

2

Perbelanjaan Perubatan Ibu Bapa

5,000 (Terhad)

3

Peralatan Sokongan Asas (untuk individu kurang upaya atau untuk isteri, anak atau ibubapa kurang upaya)

i) 5,000 (Terhad) - tahun taksiran 2014 dan sebelum

ii) 6,000 (Terhad) - mulai tahun taksiran 2015

4

Individu Kurang Upaya

6,000

5

Yuran Pendidikan (Sendiri)

5,000 (Terhad)

6

Perbelanjaan perubatan penyakit yang sukar diubati (individu atau suami/isteri atau anak-anak)

i) 5,000 (Terhad) - tahun taksiran 2014 dan sebelum

ii) 6,000 (Terhad) - mulai tahun taksiran 2015

7

Pemeriksaan perubatan penuh

500 (Terhad)

8

Pembelian buku, majalah, jurnal dan penerbitan

1,000 (Terhad)

9

Pembelian komputer peribadi untuk individu (sekali setiap 3 tahun)

3,000 (Terhad)

10

Tabungan bersih dalam skim SSPN

3,000 (Terhad)

11

Tabungan bersih dalam skim SSPN (berkuatkuasa Tahun Taksiran 2012 - 2017)

6,000 (Terhad)

12

Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan

300 (Terhad)

13

Yuran langganan Jalur Lebar (Berkuatkuasa Tahun Taksiran 2010 - 2012)

500 (Terhad)

14

Faedah pembelian rumah. Potongan cukai terhad kepada RM10,000 setiap tahun asas bagi 3 tahun taksiran berturut-turut bermula dari tarikh faedah mula dibayar.
Syarat kelayakan:
(i) pemastautin warganegara Malaysia;
(ii) pembelian rumah kediaman terhad kepada satu unit sahaja;
(iii) perjanjian jual beli ditandatangani dalam tempoh 10 Mac 2009 sehingga 31 Disember 2010; dan
(iv) rumah kediaman tersebut tidak disewakan.
Di mana:
(a) 2 atau lebih individu layak menuntut potongan bagi sebuah rumah kediaman; dan
(b) jumlah faedah yang dibelanjakan oleh kesemua individu berkenaan melebihi amaun yang dibenarkan dalam tahun itu. Setiap individu dibenarkan suatu potongan bagi setiap tahun mengikut formula berikut:
A x B
C
Di mana;
A = jumlah faedah dibenarkan dalam tahun berkenaan;
B = jumlah faedah dibelanjakan oleh individu berkenaan dalam tahun berkenaan;
C = jumlah faedah dibelanjakan oleh kesemua individu

10,000
(Terhad)

15

Suami/Isteri/Bayaran alimoni kepada bekas isteri

3,000 (Terhad)

16

Suami/Isteri kurang upaya

3,500

17

Anak di bawah umur 18 tahun

1,000

18

Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas dan menerima pendidikan sepenuh masa (peringkat A-Level, sijil, matrikulasi, persediaan atau pra-ijazah)

1,000

19

Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
(i) mengikuti kursus di peringkat diploma dan ke atas di institusi pengajian tinggi dalam Malaysia (tidak termasuk kursus matrikulasi/pra-ijazah).
(ii) mengikuti kursus di peringkat ijazah dan ke atas di institusi pengajian tinggi luar Malaysia.
(iii) kursus dan institusi pengajian tinggi diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.


i. 4,000 (tahun taksiran 2012 dan sebelum)

ii. 6,000 (berkuatkuasa mulai tahun taksiran 2013 dan seterusnya)

20

Anak Kurang upayaPelepasan tambahan sebanyak RM4,000 bagi anak kurang upaya berumur 18 tahun dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.

(Berkuatkuasa mulai Tahun Taksiran 2013 Pelepasan tambahan adalah sebanyak RM6,000)

i) 5,000 - tahun taksiran 2014 dan sebelum

ii) 6,000 - mulai tahun taksiran 2015

21

Insuran nyawa dan KWSP

6,000 (Terhad)

22

Skim anuiti baru atau tambahan jumlah anuiti sedia ada dan bayaran di buat mulai 01/01/2010 (apa-apa lebihan daripada premium anuiti baru atau tambahan melebihi RM1,000 boleh dituntut dan diambil kira bersama-sama jumlah premium insurans nyawa) - tidak terpakai mulai Tahun Taksiran 2012 - 2021

1,000 (Terhad)

23

Skim Persaraan Swasta dan Anuiti Tertunda (Deferred Annuity) - berkuatkuasa mulai Tahun Taksiran 2012 hingga tahun taksiran 2021.

3,000 (Terhad)

24

Insurans pendidikan dan perubatan

3,000 (Terhad)