Tanggungjawab Pelupus Dan Pemeroleh

TANGGUNGJAWAB PELUPUS DAN PEMEROLEH

 1. Tanggungjawab Pelupus
  Pelupus dikehendaki untuk:

  • Mengemukakan Borang CKHT 1A atau CKHT 1B dengan lengkap dan betul dalam tempoh 60 hari dari tarikh pelupusan harta tanah atau saham SHT bersama-sama salinan dokumen sokongan (rujuk senarai semak di Borang Nyata CKHT berkaitan) bagi menentukan tarikh dan harga pelupusan dan pemerolehan.
  • Mengemukakan Borang Perakuan Pemilihan Pengecualian Cukai (Seksyen 8) ACKHT 1976 bersama-sama dokumen sokongan (sijil layak menduduki / bil eletrik / bil air / perjanjian sewa) sekiranya memilih untuk memohon pengecualian cukai pelupusan kediaman persendirian di bawah Perenggan 9 Jadual 3 (Seksyen 8) ACKHT 1976.
  • Mengemukakan Borang CKHT 3 jika berkenaan dengan menandakan (√) pada kategori pelupusan yang tidak dikenakan cukai di bawah ACKHT 1976. Borang CKHT 3 hendaklah dikemukakan bersama-sama dengan CKHT 1A atau CKHT 1B.
  • Menyerahkan salinan CKHT 3 kepada pemeroleh.

 2. Tanggungjawab Pemeroleh

  • Pemeroleh dikehendaki untuk mengemukakan Borang CKHT 2A dengan lengkap dan betul dalam tempoh enam puluh (60) hari dari tarikh pemerolehan harta tanah atau syer dalam SHT bersama-sama salinan dokumen berikut:
   • Perjanjian Jual Beli; dan
   • Resit bayaran / slip bayaran CKHT 502 di bawah subseksyen 21B(1) atau (1A) ACKHT 1976 / salinan Borang CKHT 3.
  • Sekiranya pemeroleh telah menerima salinan Borang CKHT 3 yang lengkap daripada pelupus, pemeroleh tidak perlu membuat bayaran di bawah subseksyen 21B(1) atau (1A) ACKHT 1976.
Di lawati :
Kemaskini : :