PENENTUAN KEUNTUNGAN YANG BOLEH DIKENAKAN CUKAI / KERUGIAN DIBENARKAN

Sekiranya harga pelupusan aset melebihi harga pemerolehan, terdapat keuntungan yang boleh dikenakan cukai. Sebaliknya, jika harga pelupusan aset kurang daripada harga pemerolehan, terdapat kerugian yang boleh dibenarkan. Tiada keuntungan yang boleh dikenakan cukai atau kerugian yang boleh dibenarkan dalam keadaan harga pelupusan aset sama dengan harga pemerolehannya. Pengiraan keuntungan atau kerugian adalah seperti berikut:

  RM

RM

RM
Amaun atau nilai balasan dalam bentuk wang atau nilai wang untuk pelupusan aset berkenaan

 

XX  

Tolak: Belanja dibenarkan;

- Perbelanjaan untuk tujuan meninggikan nilai atau memelihara nilai aset yang dicerminkan pada masa ia dilupuskan.

 

 

X

   

- Perbelanjaan dalam memastikan, memelihara / mengekalkan atau mempertahankan hak milik atau hak atas aset

 

X

   
- Kos sampingan untuk pelupusan

 

XX

 

XX

 
Harga pelupusan    
XX

Tolak:

Balasan dalam bentuk wang atau nilai wang yang dibayar oleh pemilik semasa memperoleh aset

 

 

XX

 
Campur: Kos sampingan pemerolehan  
X
 
   
XX
 

Tolak:

- Pampasan yang diterima kerana kerosakan aset atau susut nilai aset

 

 

X

   
- Wang yang diterima di bawah polisi insurans kerana kerosakan aset atau susut nilai aset

 

X

   
- Amaun deposit yang terlucut hak kepada pelupus

 

X

 

XX

 
Harga pemerolehan    

XX

Keuntungan yang boleh dikenakan cukai / Kerugian dibenarkan [Seksyen 7 ACKHT]    

XX

Tolak:

- Pengecualian perenggan 2 Jadual 4 (untuk Individu sahaja)

   

XX

Jumlah amaun keuntungan yang boleh dikenakan cukai    

XX*

Cukai yang dikenakan : XX* @ kadar cukai yang berkaitan.      

 

Di lawati :
Kemaskini : :