HARGA PELUPUSAN DAN HARGA PEMEROLEHAN

Harga pelupusan adalah amaun atau nilai balasan dalam bentuk wang atau nilai wang bagi pelupusan aset tolak perbelanjaan yang dibenarkan.

 1. Pengiraan harga pelupusan adalah seperti berikut:

    RM RM
  Amaun atau nilai balasan dalam bentuk wang atau nilai wang untuk pelupusan aset berkenaan
   
  XXX
  TOLAK: Belanja dibenarkan (b)
     
  i)
  Perbelanjaan untuk tujuan meninggikan nilai atau memelihara nilai aset yang dicerminkan pada masa ia dilupuskan
  XX
   
  ii)
  Perbelanjaan dalam memastikan, memelihara / mengekalkan atau mempertahankan hak milik atau hak atas aset
  XX
   
  iii)
  Kos sampingan untuk pelupusan
  XX
  XXX
  Harga Pelupusan
   
  XXX


 2. Perbelanjaan yang dibelanjakan kesemua dan semata-mata atas aset yang dilupuskan iaitu:
  1. Perbelanjaan untuk tujuan meninggikan nilai atau memelihara aset yang dicerminkan pada masa ia dilupuskan. Contohnya kerja-kerja tambahan pada bangunan yang telah diperoleh dan kos bangunan ysng dibina atas tanah kosong yang telah diperoleh [perenggan 5(1)(a) Jadual 2].

  2. Perbelanjaan dalam memastikan, memelihara / mengekalkan atau mempertahankan hak milik atau hak atas aset selepas pemerolehan aset. Perbelanjaan tersebut adalah seperti yuran guaman yang dibayar untuk mempertahankan hak milik atas aset yang telah diperolehi [perenggan 5(1)(b) Jadual 2].

  3. Kos sampingan untuk pelupusan seperti bayaran fi, komisen atau saraan yang dibayar untuk perkhidmatan profesional seseorang juruukur, penilai, ejen dan penasihat undang-undang [perenggan 5(1)(c) Jadual 2].

Jika pelupus memperoleh aset yang dilupuskan itu sebelum 1.1.1970, perbelanjaan yang dilakukan sebelum 1.1.1970 tidak diambil kira.

Berkuatkuasa mulai 1.1.2019, jika sesuatu pelupusan adalah tertakluk kepada cukai di bawah Bahagian 1 Jadual 5, rujukan kepada 1.1.1970 hendaklah ditafsirkan sebagai rujukan 1.1.2000.

Berkuatkuasa mulai 12.10.2019, jika suatu pelupusan adalah tertakluk kepada cukai di bawah Bahagian I Jadual 5, rujukan kepada 1.1.1970 hendaklah ditafsirkan sebagai rujukan kepada 1.1.2013. Walau bagaimanapun, dalam menentukan nilai pasaran pada 1.1.2013, pindaan ini tidak terpakai kepada pelupusan saham di bawah perenggan 34 Jadual 2 dan saham syarikat harta tanah di bawah perenggan 34A Jadual 2.

Harga pemerolehan adalah amaun atau nilai balasan dalam bentuk wang atau nilai wang bagi pemerolehan aset termasuk kos-kos sampingan semasa pemerolehan.

 1. Pengiraan harga pemerolehan adalah seperti berikut:

    RM RM
  Balasan dalam bentuk wang atau nilai wang yang dibayar oleh pemilik semasa memperoleh aset  
  XXX
  CAMPUR: Kos sampingan untuk pemerolehan (b)  
  XXX
   
  TOLAK:
  i)

  Pampasan yang diterima kerana kerosakan aset atau susut nilai aset (c)

  XX
   
  ii)

  Wang yang diterima di bawah polisi insurans kerana kerosakan aset atau susut nilai aset (d)

  XX
   
  iii)

  Amaun deposit yang terlucut hak kepada pelupus (e)

  XX
  XXX
  Harga Pemerolehan
   
  XXX


 2. Kos sampingan untuk pemerolehan seperti bayaran fi, komisen atau saraan yang dibayar untuk perkhidmatan profesional seperti seseorang juruukur, penilai, ejen dan penasihat undang-undang [perenggan 4(1) Jadual 2].

 3. Pampasan yang diterima kerana kerosakan aset atau susut nilai aset [perenggan 4(1)(a) Jadual 2].

 4. Wang yang diterima di bawah polisi insurans untuk kerosakan, bencana, kehilangan, kebinasaan atau susut nilai pada aset itu [perenggan 4(1)(b) Jadual 2].

 5. Jumlah wang yang terlucut hak iaitu deposit yang diterima oleh pelupus berhubung dengan pindah milik yang dicadangkan (pelupusan terbatal) [perenggan 4(1)(c) Jadual 2]

Jika sesuatu aset diperoleh sebelum 1.1.1970, harga pemerolehan aset tersebut adalah nilai pasarannya pada tarikh 1.1.1970. Sebaran perbelanjaan dan penerimaan yang sepatutnya ditolak / dicampur dalam pengiraan cukai diabaikan sekiranya dilakukan sebelum 1.1.1970

Berkuatkuasa mulai 1.1.2019, jika suatu pelupusan adalah tertakluk kepada cukai di bawah Bahagian 1 Jadual 5, rujukan kepada 1.1.1970 hendaklah ditafsirkan sebagai rujukan 1.1.2000.

Berkuatkuasa mulai 12.10.2019, jika suatu pelupusan adalah tertakluk kepada cukai di bawah Bahagian I Jadual 5, rujukan kepada 1.1.1970 hendaklah ditafsirkan sebagai rujukan kepada 1.1.2013. Walau bagaimanapun, pindaan ini tidak terpakai kepada pelupusan saham di bawah perenggan 34 Jadual 2 dan saham syarikat harta tanah di bawah perenggan 34A Jadual 2.

Sesuatu perbelanjaan yang boleh dibenarkan dalam pengiraan pendapatan larasan atau kerugian larasan bagi tujuan cukai pendapatan, tidak boleh diambil kira dalam menentukan harga pemerolehan atau harga pelupusan bagi maksud CKHT tanpa mengambil kira sama ada perbelanjaan tersebut dituntut atau tidak di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP1967).

Di lawati :
Kemaskini : :