Nota

Tajuk Nota

Dikeluarkan

2/2023

PENJELASAN LAYANAN CUKAI KE ATAS PARTI POLITIK DAN AHLI POLITIK

27.06.2023
1/2023

PENJELASAN BERHUBUNG LAYANAN CUKAI KE ATAS KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN TUKARAN ASING BAGI ORANG YANG BOLEH DIKENAKAN CUKAI DI BAWAH AKTA PETROLEUM (CUKAI PENDAPATAN) 1967 (APCP)

15.06.2023
1/2022

PENJELASAN BERHUBUNG DENGAN DEFINISI KILANG BAGI TUJUAN TUNTUTAN ELAUN PELABURAN SEMULA DI BAWAH JADUAL 7A AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967

17.01.2022
2/2021

PENJELASAN BERHUBUNG PERBELANJAAN ATAU PERBELANJAAN TAMBAHAN BAGI MAKSUD POTONGAN YANG DIBENARKAN DALAM KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN BAGI PERBELANJAAN KE ATAS TERBITAN SUKUK DAN SUKUK RUNCIT YANG DISTRUKTUR MENURUT PRINSIP WAKALAH) 2021 [P.U.(A) 5/2021]

03.09.2021
1/2021

LAYANAN CUKAI KE ATAS CUKAI MUKTAMAD

03.05.2021
4/2020

PENJELASAN BERHUBUNG PENENTUAN PENDAPATAN KASAR DARIPADA PUNCA PERNIAGAAN TIDAK MELEBIHI RM50 JUTA SESUATU SYARIKAT ATAU PERKONGSIAN LIABILITI TERHAD

21.12.2020
3/2020

PENJELASAN BERHUBUNG PENENTUAN PENDAPATAN KASAR DARIPADA PUNCA PERNIAGAAN TIDAK MELEBIHI RM50 JUTA SESUATU SYARIKAT ATAU PERKONGSIAN LIABILITI TERHAD

*Telah digantikan dengan Nota Amalan No. 4/2020 (21.12.2020)

18.05.2020
2/2020

TUNTUTAN ELAUN MODAL KE ATAS KOS PEMBANGUNAN BAGI PERISIAN KOMPUTER YANG DIBUAT KHAS DI BAWAH KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN 2019

16.03.2020
1/2020

PENJELASAN BERHUBUNG PERUNTUKAN KERUGIAN DALAM PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO.3) 2018 [P.U. (A) 251/2018] BAGI UNIT PERNIAGAAN MATA WANG ANTARABANGSA

17.02.2020
4/2018

PINDAAN SUBSEKSYEN 60AA (10B) AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 BERHUBUNG DENGAN PERBELANJAAN PENGURUSAN BAGI MAKSUD MENENTUKAN PENDAPATAN LARASAN DANA PEMEGANG SAHAM

23.10.2018
2/2018

PENJELASAN BERHUBUNG DENGAN PEMAKAIAN PERUNTUKAN KETIDAKPAKAIAN YANG DINYATAKAN DALAM PERINTAH CUKAI PENDAPATAN DAN KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN DI BAWAH AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967

01.06.2018
1/2018 LAYANAN CUKAI PENGIKLANAN DIGITAL DISEDIAKAN OLEH BUKAN PEMASTAUTIN
16.03.2018
3/2017
PENJELASAN BERHUBUNG TARIKH KUAT KUASA PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO.9) 2017 [P.U.(A) 323/2017]
07.12.2017
2/2017
PINDAAN SEKSYEN 15A AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 ISU BERHUBUNG PERJANJIAN PENGELAKAN PENCUKAIAN DUA KALI
(PPPDK) SEDIA ADA
23.06.2017
1/2017

PINDAAN SEKSYEN 15A AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 ISU BERHUBUNG TARIKH KUAT KUASA

23.06.2017