SAHAM DALAM SYARIKAT HARTA TANAH (SHT)

Keuntungan daripada pelupusan saham SHT dikenakan cukai mulai 21.10.1988 apabila Perenggan 34A Jadual 2 ACKHT diperkenalkan

Menurut Perenggan 34A Jadual 2 ACKHT -

 1. Pemerolehan atau pelupusan saham dalam SHT disifatkan sebagai suatu pemerolehan atau pelupusan aset yang boleh dikenakan cukai; dan

 2. Saham dalam SHT kekal sebagai suatu aset yang boleh dikenakan cukai walaupun syarikat berkenaan bukan lagi sebuah SHT pada masa pelupusan saham berkenaan.

 1. SHT adalah -
  1. sebuah syarikat terkawal;
  2. memiliki harta tanah atau saham dalam SHT lain atau kedua-duanya; dan
  3. nilai tertentu harta tanah atau saham dalam SHT lain atau kedua-duanya adalah tidak kurang 75% daripada nilai jumlah aset ketara syarikat.

 2. Syarikat terkawal - ditafsir di bawah Seksyen 2 Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP 1967) sebagai sebuah syarikat yang mempunyai pemegang saham tidak melebihi 50 orang dan dikawal oleh tidak lebih 5 orang sebagaimana diperuntukkan di bawah Seksyen 139 ACP 1967.

 3. Nilai tertentu (NT)
  1. NT bagi harta tanah adalah nilai pasaran harta tanah; dan
  2. NT bagi saham SHT adalah harga pemerolehan saham SHT sebagaimana ditentukan di bawah Subperenggan 34A(3) Jadual 2 ACKHT

 4. Nilai Jumlah Aset Ketara (JAK) - adalah agregat NT harta tanah atau saham SHT atau kedua-duanya dan nilai aset ketara lain.

  Aset ketara terdiri daripada:
   1. Harga tetap seperti tanah, bangunan, kenderaan, loji & jentera, kelengkapan, perabot dan harta tetap lain;
   2. Harta semasa seperti stok, penghutang, belum terima, baki bank, baki tunai dan harta semasa lain; dan
   3. Pelaburan

    Aset tidak ketara seperti paten, hak cipta dan tanda dagangan tidak diambil kira dalam menentukan nilai JAK.

Sebuah syarikat harta tanah tidak lagi menjadi SHT apabila NT menjadi kurang 75% daripada nilai JAK syarikat akibat pelupusan harta tanah atau saham dalam SHT lain atau kedua-duanya. Kesan atas saham syarikat adalah:

 1. Saham-saham SHT kekal sebagai aset yang boleh dikenakan cukai di tangan pemegang saham walaupun pada masa saham tersebut dilupuskan syarikat bukan lagi sebuah SHT.

 2. Saham yang diperoleh semasa syarikat bukan SHT tidak merupakan pemerolehan aset yang boleh dikenakan cukai (bukan saham SHT) sehinggalah syarikat menjadi SHT.

 1. Kerugian daripada pelupusan saham SHT tidak dibenarkan sebagai potongan dalam pengiraan keuntungan yang boleh dikenakan cukai bagi pelupusan aset lain (termasuk saham SHT). Rujuk Subperenggan 33(d) Jadual 2 ACKHT.

 2. Pengecualian Perenggan 2 Jadual 4 ACKHT hanya layak diberi dalam kes pelupusan oleh individu.
Di lawati :
Kemaskini : :