Ketetapan dikeluarkan bertujuan memberi panduan kepada orang awam dan pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Ia menggariskan interpretasi Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri berhubung peruntukan tertentu Undang-undang Cukai dan polisi serta prosedur yang terpakai mengenainya.

Ketetapan boleh ditarik balik, sama ada keseluruhan atau sebahagian, melalui notis penarikan atau dengan penerbitan ketetapan baru yang tidak konsisten dengannya.

Ketua Pegawai Eksekutif / Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri,
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

Tarikh kuat kuasa setiap perenggan yang relevan di dalam Ketetapan Umum adalah tarikh kuat kuasa peruntukan-peruntukan yang berkaitan dalam Akta Cukai Pendapatan 1967, Perintah Pengecualian Cukai Pendapatan atau Kaedah-kaedah Cukai Pendapatan. Di mana konsesi diberi, tarikh atau tempoh kuatkuasa konsesi akan dinyatakan dalam perenggan berkenaan di mana perlu.

Senarai Ketetapan Umum