Profil Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL) adalah salah satu agensi utama di bawah Kementerian Kewangan yang bertanggungjawab memungut dan mentadbir cukai langsung negara.

HASiL ditubuhkan di bawah Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 1995 untuk memperolehi lebih kuasa terutamanya dalam bidang kewangan dan pengurusan kakitangan bagi meningkatkan kualiti pentadbiran percukaian.

Dahulu dikenali sebagai Jabatan Hasil Dalam Negeri Malaysia (JHDNM), ia diperbadankan pada 1hb Mac 1996 dan dikenali sebagai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL).

Agensi ini bertanggungjawab bagi keseluruhan pentadbiran cukai langsung di bawah akta berikut :

 • Akta Cukai Pendapatan 1967
 • Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967
 • Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976
 • Akta Penggalakan Pelaburan 1986
 • Akta Setem 1949
 • Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990

 1. Untuk bertindak sebagai ejen Kerajaan dan memberi perkhidmatan dalam pentadbiran, penaksiran, pemungutan dan penguatkuasaan pembayaran cukai pendapatan, cukai pendapatan petroleum, cukai keuntungan harta tanah, duti harta pusaka, duti setem dan apa-apa cukai lain sebagaimana yang dipersetujui antara Kerajaan dengan Lembaga,
 2. Untuk menasihati Kerajaan mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengan percukaian dan menghubungi Kementerian dan badan berkanun yang sewajarnya mengenai perkara-perkara tersebut,
 3. Untuk turut serta di dalam atau di luar Malaysia berkenaan dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan percukaian,
 4. Untuk melaksanakan apa-apa fungsi lain yang diberi kepada Lembaga oleh mana-mana undang-undang bertulis lain dan
 5. Boleh bertindak sebagai ejen pemungutan untuk dan bagi pihak mana-mana badan untuk mendapatkan pinjaman yang kena dibayar balik kepada badan itu di bawah mana-mana undang-undang bertulis.

 1. Membuat Kontrak,
 2. Mempergunakan segala harta Lembaga, alih dan tak alih, dengan cara yang difikirkan suaimanfaat oleh Lembaga termasuklah mendapatkan pinjaman dengan menggadai harta tersebut,
 3. Melibatkan diri dalam apa-apa kegiatan, sama ada bersendiri atau bersama-sama dengan organisasi lain, atau agensi antarabangsa, bagi menggalakkan pemahaman percukaian yang lebih baik,
 4. Memberi nasihat atau bantuan teknikal, termasuk kemudahan latihan kepada pihak-pihak berkuasa percukaian negara-negara lain,
 5. Mengenakan fi atau caj bagi perkhidmatan yang diberikan oleh Lembaga,
 6. Memberi pinjaman kepada pekerja-pekerja Lembaga bagi apa-apa maksud yang diluluskan secara khusus oleh Lembaga,
 7. Menyediakan kemudahan rekreasi dan menggalakkan kegiatan rekreasi bagi, dan kegiatan yang berfaedah untuk, kebajikan pekerja Lembaga,
 8. Menyediakan latihan untuk pekerja Lembaga dan memberi biasiswa atau selainnya membiayai latihan tersebut dan
 9. Melakukan apa juga yang bersampingan dengan mana-mana kuasanya.

DATUK DR. MOHD NIZOM BIN SAIRI P.J.N, A.M.N., S.I.M.P
Ketua Pegawai Eksekutif / Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

DATUK DR. SOTIMIN BIN MUHALIP A.S.D.K, P.G.D.K
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Dasar)
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

WAN RAMIZA BINTI WAN GHAZALI
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Operasi Percukaian)
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

DATUK ABU TARIQ BIN JAMALUDDIN
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pematuhan)
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

HISHAM BIN RUSLI
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pengurusan)
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

Ibu Pejabat
 1. ABANG EHSAN BIN ABANG ABU BAKAR
  Pengarah Jabatan Pematuhan Cukai

 2. MARSIDE @ MARSIDI BIN JULIKA @ ZELIKA
  Pengarah Jabatan Pungutan Hasil

 3. ROSZAMMAN BIN MD NAWI
  Pengarah Akademi Percukaian Malaysia

 4. DR. HAZLINA BINTI HUSSAIN
  Pengarah Jabatan Rayuan Khas

 5. HISHAMUDIN BIN MOHAMED
  Pengarah Jabatan Dasar Percukaian

 6. SHAHARRUDY BIN OTHMAN
  Pengarah Jabatan Operasi Cukai

 7. DR. GUNASEGARAN A/L MUTHUSAMY
  Pengarah Jabatan Penyelidikan dan Strategik

 8. KAMARUDIN BIN HASHIM
  Pengarah Cawangan Pembayar Cukai Besar

 9. DR. ESTHER A.P KOISIN
  Pengarah Jabatan Percukaian Antarabangsa

 10. AZALINA BINTI HAMDI
  Pengarah Jabatan Operasi Setem dan CKHT

 11. DR. MARHAINI BINTI MAHMOOD
  Pengarah Jabatan Integriti dan Pengurusan Risiko

 12. Y.M RAJA KAMARUL ZAMAN BIN RAJA MUSA
  Pengarah Jabatan Undang-Undang

 13. AHMAD KHAIRUDDIN BIN ABDULLAH
  Pengarah Jabatan Siasatan

 14. MOHAMAD FAUZI BIN SAAT
  Pengarah Jabatan Kewangan

 15. SHIFAAK BINTI MD. AMIN
  Pengarah Cawangan Cukai Multinasional

 16. NORAINI BINTI MUSTAFA
  Pengarah Jabatan Khidmat Korporat

 17. MOHAMMAD NAZRI BIN ISMAIL
  Pengarah Jabatan Logistik Korporat

 18. ZAHARI BIN ALI
  Pengarah Jabatan Pengurusan Insan

 19. AKMAL JOHARI BIN ISMAIL
  Pengarah Jabatan Khas

 20. ROSNITA BINTI AHMAD
  Pengarah Cawangan Industri Khusus

 21. NORHANADIA BINTI SAMSUDIN
  Jabatan Resolusi Pertikaian

 22. JALINA BINTI ABU BAKAR
  Pengarah Jabatan Teknologi Maklumat

 23. KAMARUDZAMAN BIN BAHRAIN
  Pengarah Jabatan Perisikan dan Profiling

 24. NORHISHAM BIN AHMAD
  Pengarah Cawangan Guaman Lembah Klang

 25. RANJEET KAUR
  Pengarah Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif

 26. MOHD ZAWAWI BIN RAZALI
  Pengarah Jabatan Audit Dalam


Pengarah Negeri LHDNM

 1. DATUK HAJAM LAJAH BIN ALAM P.G.D.K
  Pengarah LHDNM Sabah

 2. AZHAR BIN HUSIN
  Pengarah LHDNM Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

 3. MD KAMAL BIN JOHAN
  Pengarah LHDNM Johor

 4. DATO' ABDUL KHALID BIN YUNUS
  Pengarah LHDNM Wilayah Persekutuan Putrajaya

 5. NORISHAM BIN LONG
  Pengarah LHDNM Selangor

 6. DATUK SUHAILI BIN SUDIN
  Pengarah LHDNM Pahang

 7. ABANG EHSAN BIN ABANG ABU BAKAR
  Pengarah LHDNM Sarawak

 8. KHAIRUL HALIMIN BIN ABDUL HALIM
  Pengarah LHDNM Perak

 9. ZUBAIDAH BINTI HAMZAH
  Pengarah LHDNM Melaka

 10. NORFAIDAH BINTI DAUD
  Pengarah LHDNM Pulau Pinang

 11. MUKHTAR BIN ABDUL KADIR
  Pengarah LHDNM Negeri Sembilan

 12. AKMAL BIN MAT SAID
  Pengarah LHDNM Perlis

 13. AZIZ BIN DIN
  Pengarah LHDNM Kedah

 14. WAN ROSLAN BIN WAN ISMAIL
  Pengarah LHDNM Kelantan

 15. MOHAMAD ROSLI BIN MAMAT
  Pengarah LHDNM Terengganu