Pengenalan

Cukai koperasi dikenakan atas pertubuhan / badan berikut yang bermastautin dan memperolehi pendapatan di Malaysia:

 • Koperasi yang didaftarkan dibawah Akta Koperasi 1993 (Akta 502);
 • Pertubuhan Peladang yang berdaftar di bawah Akta Pertubuhan Peladang 1967;
 • Pertubuhan Peladang yang berdaftar di bawah Akta Organisasi Peladang 1973; dan
 • Pertubuhan Nelayan yang berdaftar di bawah Akta Pertubuhan Nelayan 1971

Layanan cukai koperasi tertakluk kepada AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967

Tanggungjawab Koperasi

 • Hantar Borang C1 secara e-Filing (e-C1) atau Borang C1 secara manual ke Pusat Pemprosesan Maklumat LHDNM (termasuk koperasi dorman).
 • Hantar anggaran cukai secara e-Filing (e-CP204)
 • Bayaran Ansuran Koperasi (anggaran dibuat oleh koperasi)
Perkara Koperasi
Baharu
Koperasi
Sedia Ada
Borang
Hantar Anggaran
Dalam masa 3 bulan pertama operasi
30 hari sebelum mula tempoh asas
CP204
Mula Bayar

Bulan ke-6
tempoh asas

Bulan ke-2
tempoh asas

CP207
Tarikh Bayaran
Sebelum / pada 15 haribulan
CP207
Pinda Anggaran
Bulan ke-6 atau ke-9 tempoh asas
e-CP204A

Koperasi dorman tidak perlu hantar CP204

 • Bayar baki cukai (jika ada) menggunakan CP207 sebelum / pada hari terakhir pengemukaan Borang C1 (7 bulan selepas tarikh penutupan tempoh perakaunan).
 • Simpan rekod dan buku akaun selama 7 tahun bagi tujuan semakan LHDNM.

Pengecualian Cukai Koperasi

Bagi tempoh 5 tahun pertama mulai dari tarikh pendaftaran koperasi tersebut; dan

Selepas 5 tahun tamat, jika kumpulan wang ahli pada hari pertama tempoh asas kurang daripada RM750,000

Koperasi perlu mengisi dan menghantar Borang C1 secara e-Filing (e-C1) atau Borang C1 secara manual walaupun dikecualikan cukai di bawah subperenggan 12(1)(a) atau subperenggan 12(1)(b), Jadual 6 ACP 1967.

Orang Yang Bertanggungjawab

 • Pengerusi Koperasi
 • Setiausaha Koperasi
 • Bendahari Koperasi
 • Orang yang menjalankan mana-mana fungsi di atas.

Kadar Cukai Koperasi

Kategori
Banjaran Pendapatan Bercukai (RM)
Pengiraan Cukai
Kadar
Cukai
RM
RM
%
RM

A

1 – 30,000
30,000 pertama
0
0

B

30,001 – 60,000
30,000 berikutnya
5
1,500

C

60,001 – 100,000
60,000 pertama
40,000 berikutnya
10
1,500
4,000

D

100,001 - 150,000
100,000 pertama
50,000 berikutnya
15
5,500
7,500

E

150,001 – 250,000
150,000 pertama
100,000 berikutnya
18
13,000
18,000

F

250,001 – 500,000
250,000 pertama
250,000 berikutnya
21
31,000
52,500

G

500,001 – 750,000
500,000 pertama
250,000 berikutnya
23
83,500
57,500
H
750,000 dan ke atas
750,000 pertama
setiap ringgit berikutnya
24
141,000
.........
I
Potongan yang dibenarkan ke atas pendapatan berasaskan kepada jumlah amaun kumpulan wang ahli-ahli
8
.........

Kemudahan Bayaran Cukai Koperasi

 • ByrHASiL
 • Bayaran melalui Kad Kredit
 • Perkhidmatan Bayaran Di Ejen LHDNM Yang Dilantik