e-Survey

Berikan penilaian anda untuk pengalaman perkhidmatan yang lebih baik pada masa hadapan.
Sila tandakan pada kotak yang berkenaan dengan merujuk kepada skala yang diberikan.
1 🙁 = Kurang Memuaskan 2 🙂 = Memuaskan 3 😃 = Sangat Memuaskan
A. PERKHIDMATAN YANG DIBERIKAN
B. KEMUDAHAN DAN KESELESAAN YANG DISEDIAKAN
C. LAIN-LAIN
Dilawati:
Kemaskini: