PEGANGAN DAN REMITAN WANG OLEH PEMEROLEH

Dalam transaksi pelupusan aset yang melibatkan balasan dalam bentuk wang atau sebahagian wang, pemeroleh hendaklah memegang simpan dan meremitkan sebahagian daripada jumlah nilai balasan atau kesemua balasan wang, yang mana lebih rendah seperti berikut:

Kategori Pelupus (Jadual 5)

Kadar remitan oleh pemeroleh

Bahagian I

3%

Bahagian II (Dalam tempoh 3 tahun)

5%

Bahagian II (Tahun ke-4 dan seterusnya)

3%

Bahagian III

7%

Bagi pelupusan yang tidak melibatkan balasan wang, seksyen 21B ACKHT tidak terpakai.

Pemeroleh dikehendaki meremitkan amaun tersebut kepada Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri (KPHDN) dalam tempoh 60 hari selepas tarikh pelupusan. Amaun wang yang diremitkan akan digunakan untuk membayar keseluruhan atau sebahagian cukai yang dikenakan atas pelupus.

Jika pemeroleh gagal membayar amaun berkenaan, kenaikan 10% daripada amaun yang gagal dibayar akan dikenakan terhadap pemeroleh. Amaun yang sepatutnya dibayar dan kenaikan tersebut adalah merupakan hutang pemeroleh kepada Kerajaan dan hendaklah dibayar kepada KPHDN.

Di lawati :
Kemaskini : :