printer

PENGENALAN

Duti Setem dikenakan ke atas surat cara dan bukan transaksi. Surat cara didefinisikan sebagai setiap dokumen bertulis dan pada amnya duti setem dikenakan ke atas surat cara jenis undang-undang, komersial dan urusan kewangan. Surat cara yang dikenakan duti adalah surat cara yang tersenarai di bawah Jadual Pertama Akta Setem 1949. Orang yang dikenakan duti adalah orang seperti yang disenaraikan di bawah Jadual 3 Akta Setem 1949.
Taksiran dan Pungutan Duti Setem diperuntukkan di bawah undang-undang statut yang dikenali sebagai Akta Setem 1949.

JENIS DUTI

1. Duti Ad Valorem

Duti dikenakan berdasarkan nilai yang dinyatakan dalam surat cara atau nilai pasaran yang berkaitan. Duti ad valorem (mengikut nilai) boleh dikenakan ke atas:

2. Duti Tetap

Duti dikenakan tanpa ada kaitan dengan balasan atau amaun yang dinyatakan dalam surat cara. Duti tetap boleh dikenakan ke atas;


SURAT CARA YANG DIKENAKAN DUTI DAN KADAR

Surat cara yang dikenakan duti disenaraikan di bawah Jadual Pertama Akta Setem 1949 beserta kadar duti yang berkenaan.

PENGECUALIAN DAN RELIF

1. Pengecualian

Lain-lain pengecualian adalah di bawah seksyen 80 Akta Setem 1949 yang diberikan oleh Menteri Kewangan. Pembayar duti perlu menyatakan rujukan warta atau mengemukakan/melampirkan surat pengecualian/peremitan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan semasa membuat permohonan penyeteman atau adjudikasi.

Peremitan merupakan sebahagian daripada pengecualian di mana amaun duti sebenar dikurangkan kepada suatu kadar yang diluluskan oleh Menteri Kewangan di bawah seksyen 80, Akta Setem 1949.

2. Relif

Relif daripada dikenakan duti diberikan di bawah seksyen 15 dan 15A, Akta Setem 1949.

Permohonan untuk relif ini hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Pengarah Negeri dan boleh dibuat melalui sistem STAMPS.

ADJUDIKASI SURAT CARA

1. Tujuan Adjudikasi

Tujuan adjudikasi adalah untuk memastikan sesuatu surat cara telah disetemkan dengan duti yang secukupnya. Surat cara yang tidak disetemkan dengan sempurna tidak boleh dijadikan bahan bukti di mahkamah.

2. Permohonan Adjudikasi

KAEDAH PENYETEMAN

 1. Sijil Setem. Kaedah ini adalah bagi permohonan adjudikasi yang dibuat melalui Sistem STAMPS. Sijil Setem akan dijana secara elektronik sebagai bukti penyeteman. Sijil Setem ini perlu dikepilkan atau dilekatkan kepada mana-mana surat cara yang berkaitan bagi membolehkan ianya dianggap telah disetemkan dengan sewajarnya.

 2. Setem Tertera. Kaedah ini adalah bagi penyeteman duti setem yang dibuat di Pejabat Setem Cawangan, yang berada di Cawangan-cawangan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) seluruh negara dan Pusat Khidmat Hasil (PKH) melalui Sistem Frangki Digital.

 3. Setem Hasil. Setem hasil hanya boleh didapati di semua Pejabat Pos seluruh Malaysia. Terdapat sembilan denominasi Setem Hasil iaitu;


TANGGUNGJAWAB MEMBAYAR DUTI

 1. Jadual Ketiga Akta Setem 1949 menetapkan pihak yang kena bayar duti bagi sesuatu surat cara.

 2. Kuasa tanggungan bayaran duti diperuntukkan di bawah Seksyen 33, Akta Setem 1949.

CARA PEMBAYARAN

 1. Pembayaran duti setem boleh dibuat di mana-mana Pejabat Setem Cawangan LHDNM dan Pusat Khidmat Hasil dengan cara berikut :

PENALTI

1. Surat cara hendaklah disetemkan dalam tempoh 30 hari dari tarikh ianya disempurnakan dalam Malaysia atau dalam tempoh 30 hari selepas ia diterima dalam Malaysia sekiranya ia disempurnakan di luar Malaysia.

2. Sekiranya ia tidak disetemkan dalam tempoh yang ditetapkan, penalti yang dikenakan berdasarkan tempoh kelewatan seperti berikut;

Kadar di atas berkuat kuasa mulai dari 01/01/2003

TANGGUNGJAWAB PELANGGAN UTAMA - PEGUAM / SETIAUSAHA SYARIKAT / PENDAFTAR / INSTITUSI PERBANKAN DAN KEWANGAN

1. Sub seksyen 52(1), Akta Setem 1949 melarang pendaftaran, penerimaan atau pengiktirafan mana-mana surat cara yang tidak disetemkan dengan sempurna. Sekiranya tugas anda termasuk mendaftar, menerima atau mengiktiraf mana-mana surat cara, sila pastikan surat cara tersebut disetem dengan sewajarnya.

Kegagalan untuk mematuhi seksyen tersebut boleh dikenakan hukuman bawah sub seksyen 69(2), Akta Setem 1949 dengan denda yang tidak melebihi RM1,500.00.

2 . Mematuhi prosidur-prosidur yang ditetapkan oleh Pusat Setem Cawangan dan Pusat Khidmat Hasil. Sila pastikan prosidur bayaran di Pejabat Setem Cawangan / Pusat Khidmat Hasil dipatuhi.

3 . Sekiranya terdapat sebarang keraguan terhadap perkara teknikal atau prosedur-kerja, sila hubungi Timbalan Pemungut Duti Setem atau emel kepada mejabantuandutisetem@hasil.gov.my untuk mendapatkan penjelasan.

4 . Peguam atau pegawai yang bertauliah boleh mewakili syarikat dalam isu teknikal dan prosedur kerja mengenai pengenaan duti setem.

STAMPS

Apa itu STAMPS ?

STAMPS ialah Sistem Taksiran dan Pembayaran Duti Setem secara elektronik melalui internet secara dalam talian. Kaedah ini merupakan kaedah utama penyeteman di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia selain Setem Tertera dan Setem Hasil. Resit/Sijil Setem dijana dari STAMPS menggantikan setem tertera dan Setem Hasil.

Siapa yang boleh menggunakan STAMPS ?

Pendaftaran ID Pengguna Baru Setem

1. Permohonan melalui STAMPS dibenarkan kepada pengguna yang berdaftar sahaja. Pengguna STAMPS terdiri daripada beberapa kategori iaitu Firma Guaman, Bank, Syarikat Insurans dan Ejen.

2. Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran ID baru adalah seperti berikut :

Kategori Pengguna

Dokumen Yang Perlu Dilampirkan

Firma Guaman

   • Salinan kad pengenalan pemohon
   • Surat pemakluman penubuhan Firma Guaman dari Majlis Peguam (Semenanjung) atau surat pemakluman daripada Timbalan Pendaftar Mahkamah / Borang 1/Sijil Pendaftaran Nama-nama Perniagaan bagi Negeri Sabah/Sarawak

Bank

 • Salinan kad pengenalan pemohon
 • Salinan surat kelulusan operasi cawangan bank dari BNM
 • Surat kuasa melantik pegawai mewakili pihak bank

Syarikat Insurans

   • Salinan kad pengenalan pemohon
   • Salinan sijil pendaftaran syarikat daripada ROB atau ROC
   • Surat kuasa melantik pegawai mewakili syarikat insurans

Ejen/Lain-lain(Jika ada)

1. Salinan kad pengenalan pemohon
2. Salinan sijil pendaftaran syarikat daripada ROB atau ROC
3. Surat kuasa melantik pegawai mewakili syarikat

3. Permohonan ID Pengguna dibuat oleh seorang wakil syarikat sahaja yang akan bertindak sebagai pengguna dan pentadbir bagi syarikat yang diwakili. Pentadbir ini boleh tambah pengguna baru pada ruangan profil bagi pegawai-pegawai lain yang dilantik oleh majikan. Sekiranya pihak syarikat/majikan ingin menukar pentadbir asal kepada pegawai lain, sila emel kepada stamps@hasil.gov.my dengan memberikan ID pengguna, nombor kad pengenalan dan surat kuasa wakil bagi pentadbir baru.

Kaedah bayaran menggunakan STAMPS

1. Secara Manual
Di kaunter Pejabat Setem atau Pusat Khidmat Hasil secara tunai, setem hasil (tidak melebihi nilai RM500.00) kiriman wang, wang pos, cek anak guam atau bank draf.

2. Secara Dalam Talian (FPX dan Internet Bangking)

Pembayaran Duti Setem dalam talian bagi FPX dan Internet Banking dibuka kepada pengguna STAMPS mulai 15/12/2012.

Syarat permohonan adalah seperti berikut :

a) Berdaftar sebagai pengguna STAMPS.

b) Perkhidmatan ini menggunakan FPX sebagai Gateway untuk pengguna membayar cukai.

c) Pengguna perlu mempunyai akaun perbankan internet dengan mana-mana bank yang menyertai FPX.

Sila klik pautan berikut bagi senarai bank yang terlibat: http://www.myclear.org.my/fpx/banks-tpa.html

d) Bagi pembayaran melalui Internet Banking, pengguna perlu mempunyai akaun BizChannel@CIMB.

e) Pengguna STAMPS perlu membuat permohonan cetakan sijil di bahagian profil pengguna melalui tab Kebenaran Cetakan Sijil. Sila ikuti maklumat yang diberikan melalui emel setelah permohonan kebenaran cetakan sijil diluluskan.

Sistem Pendaftaran Penghantar Dokumen Setem (SPEDOS)

1. Pengguna STAMPS juga perlu membuat pendaftaran Penghantar Dokumen Setem. Bagi tujuan merekod data penghantar dokumen dan menyimpan jejak dokumen yang dihantar oleh syarikat/ejen melalui penghantar dokumen yang telah disahkan.

2. Pengguna STAMPS perlu log masuk ke dalam STAMPS dan klik pada profil bagi tujuan pendaftaran Penghantar Dokumen. Dokumen yang perlu dilampirkan untuk pendaftaran penghantar dokumen adalah seperti berikut :

* Fail dalam format imej (PNG, JPEG/JPG, GIF, TIFF) sahaja diterima.
** Fail dalam format PDF dan imej (PNG, JPEG/JPG, GIF, TIFF) sahaja diterima.

3. Semakan permohonan boleh dibuat oleh pengguna STAMPS untuk mengetahui status pendaftaran yang telah dihantar. Pengguna boleh melihat senarai penghantar dokumen melalui tab Senarai Penghantar Dokumen mengikut status berikut:-

4. Semua penghantar dokumen perlu mengemukakan Kad Pengenalan setiap kali berurusan dengan kaunter Pejabat Setem.

Kenapa guna STAMPS ?

Khidmat Bantuan STAMPS
Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan berkaitan STAMPS, sila hubungi Timbalan Pemungut Duti Setem atau emel kepada stamps@hasil.gov.my untuk mendapatkan penjelasan.


PERINTAH DUTI SETEM


Tahun 2002 – Perintah Duti Setem (Peremitan)

P.U.(A) 434

Suratcara yang disempunakan berkaitan pindah milik harta tak alih yang merupakan pelupusan suka rela antara ibubapa dan anak

Tahun 2003 – Perintah Duti Setem (Pengecualian)

P.U.(A) 58

Suratcara yang disempunakan berkaitan pembelian suatu rumah kos rendah

Tahun 2007 – Perintah Duti Setem (Pengecualian)

P.U.(A) 420

Suratcara yang disempunakan berkaitan pindah milik harta tak alih yang merupakan pelupusan suka rela antara suami dan isteri

Tahun 2008 – Perintah Duti Setem (Peremitan)

P.U.(A) 211

Mana-mana surat cara pindah milik yang disempurnakan oleh pembeli yang dinamakan dalam perjanjian jual beli bagi pembelian satu unit sahaja harta kediaman berharga tidak lebih RM250,000 seunit

P.U.(A) 311

Mana-mana perjanjian pinjaman yang disempurnakan oleh pembeli yang dinamakan dalam perjanjian jual beli, untuk membiayai pembelian satu unit sahaja harta kediaman berharga tidak lebih RM250,000 seunit

Tahun 2009 – Perintah Duti Setem (Peremitan)

P.U.(A) 409

Peremitan dua puluh peratus duti setem yang kena dibayar ke atas surat cara pembiayaan prinsipal atau utama yang dibuat mengikut prinsip Syariah

Tahun 2010 – Perintah Duti Setem (Peremitan)

P.U.(A) 376

Surat cara yang disempurnakan berkaitan penukaran skim pembiayaan/pinjaman sedia ada daripada konvensional kepada syariah diremitkan setakat duti yang kena dibayar atas baki amaun prinsipal pinjaman sedia ada

P.U.(A) 423

Mana-mana perjanjian pinjaman yang disempurnakan oleh pembeli yang dinamakan dalam perjanjian jual beli, untuk membiayai pembelian satu unit sahaja harta kediaman berharga tidak lebih RM350,000 seunit

P.U.(A) 475

Mana-mana surat cara pindah milik yang disempurnakan oleh pembeli yang dinamakan dalam perjanjian jual beli bagi pembelian satu unit sahaja harta kediaman berharga tidak lebih RM350,000 seunit

P.U.(A) 476

Peremitan berkaitan surat cara Perjanjian Perkhidmatan yang boleh dikenakan duti di bawah sub sub butiran 22(1)(b), Jadual 1, Akta Setem 1949

Tahun 2010 – Perintah Duti Setem (Pengecualian)

P.U.(A)120

Surat cara yang dinyatakan dalam Jadual bagi pembelian rumah pangsa di bawah PPR Majlis Tindakan Ekonomi Negara dan Perumahan Awam DBKL yang disempurnakan di antara 1.1.2010 hingga 31.12.2011

Tahun 2011 – Perintah Duti Setem (Peremitan)

P.U.(A) 81

Peremitan berkaitan penjadualan semula atau penyusunan semula kemudahan pembiayaan Islam sedia ada setakat duti yang kena dibayar atas baki amaun prinsipal bagi kemudahan pembiayaan Islam sedia ada

Tahun 2011 – Perintah Duti Setem (Pengecualian)

P.U.(A) 80

Pengecualian berkaitan pembaharuan mana-mana kemudahan pembiayaan pusingan secara Islam jika surat cara bagi pembiayaan pusingan secara islam yang sedia ada telah disetem dengan sewajarnya

P.U.(A) 441

Perjanjian pinjaman berhubung pembelian harta kediaman daripada Perbadanan PR1MA Malaysia

P.U.(A) 446

Pengecualian bagi Skim Pembiayaan Mikro
Senarai institusi kewangan dan produk berkaitan Skim Pembiayaan Mikro

Tahun 2012 – Perintah Duti Setem (Peremitan)

P.U.(A) 8

Peremitan duti yang melebihi RM50.00 bagi surat cara ikatan penyerahan hak menurut Dasar Pengagihan Kerja dari kontraktor kepada kontraktor Bumiputera Kelas E dan F

P.U.(A) 258

Peremitan atas duti yang boleh dikenakan di bawah subsub butiran 22(1)(b) bagi surat cara pinjaman tanpa cagaran bagi apa-apa jumlah atau sejumlah wang yang kena dibayar apabila dituntut atau bayaran balik secara sekaligus

P.U.(A) 416

Mana-mana perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah kediaman yang berharga tidak melebihi RM400,000 oleh seseorang individu warganegara Malaysia

P.U.(A) 417

Mana-mana surat cara pindah milik bagi pembelian rumah kediaman yang berharga tidak melebihi RM400,000 oleh seseorang individu warganegara Malaysia

Tahun 2012 – Perintah Duti Setem (Pengecualian)

P.U.(A) 108

Insentif Polisi Laluan Hijau

Tahun 2014 – Perintah Duti Setem (Peremitan)

P.U.(A) 360

Mana-mana perjanjian pinjaman untuk membiayai pembelian satu unit harta kediaman sahaja bernilai tidak melebihi RM500,000 yang disempurnakan oleh seorang individu warganegara Malaysia yang dinamakan dalam perjanjian jual beli

P.U.(A) 361

Mana-mana surat cara pindah milik bagi pembelian satu unit harta kediaman sahaja bernilai tidak melebihi RM500,000 yang disempurnakan oleh seorang individu warganegara Malaysia