logolhdn
Portal Rasmi
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
Utama / Pengiraan PCB

Pengiraan PCB tahun 2008 dan sebelum

 1. Formula Bonus (saraan tambahan) 2004

  Bagi saraan tambahan yang diterima pada tahun 2008 atau sebelum, pengiraan PCB hendaklah menggunakan Formula Bonus 2004 dan Jadual Potongan Cukai Bulanan pada tahun berkenaan seperti berikut:

  1. Tentukan PCB ke atas saraan bersih bulanan (tidak termasuk saraan tambahan).
  2. Campur 1/12 daripada saraan tambahan bersih kepada jumlah saraan bersih bulan.
  3. Tentukan PCB ke atas jumlah [B].
  4. Tentukan PCB bagi saraan tambahan.
  5. Tentukan amaun cukai yang perlu dipotong pada bulan saraan tambahan dibayar.

  Saraan bersih adalah jumlah saraan ditolak caruman wajib pekerja kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja atau mana-mana tabung pencen yang diluluskan.

  Senario 1: Saraan tambahan 2008 dibayar dalam tahun 2008.

  Pekerja menerima bayaran bonus dan fi/yuran pengarah untuk 2008 dan dibayar dalam tahun 2008, pengiraan PCB bagi Langkah (A) di dalam Formula Bonus hendaklah berdasarkan saraan bulan semasa bagi tahun berkenaan dengan menggunakan Jadual PCB yang terpakai bagi tahun itu.

  1. Gunakan Jadual PCB (PINDAAN 2004).
  2. Saraan bulan semasa 2008 diambil sebagai asas untuk pengiraan PCB bagi Langkah [A] Formula Bonus.
  3. Bayaran PCB bagi bulan semasa dan saraan tambahan hendaklah dikemukakan dengan menggunakan borang yang sama.
  4. Hanya satu Borang CP39 untuk PCB bulan semasa.

Senario 2: Saraan tambahan 2007 dibayar dalam tahun 2008.

Pekerja menerima bayaran bonus dan fi/yuran pengarah untuk 2007 dan dibayar dalam tahun 2008, pengiraan PCB bagi Langkah (A) di dalam Formula Bonus hendaklah berdasarkan saraan bulan Disember bagi tahun berkenaan dengan menggunakan Jadual PCB yang terpakai bagi tahun itu.

 1. Gunakan Jadual PCB (PINDAAN 2004).
 2. Saraan bulan Disember 2007 diambil sebagai asas untuk pengiraan PCB bagi Langkah [A] Formula Bonus.
 3. Bayaran PCB bagi bulan semasa dan saraan tambahan hendaklah dikemukakan dengan menggunakan borang yang berasingan.
 4. Borang CP39A untuk PCB saraan tambahan.
 5. Borang CP39 untuk PCB bulan semasa.
 1. Cara pengiraan PCB

  Contoh 1 : Saraan tambahan 2008 dibayar dalam tahun 2008.

  Pada tahun 2008, En. Ali bekerja di syarikat ABC Sdn Bhd. Beliau telah berkahwin dan mempunyai isteri yang bekerja. En Ali mempunyai 2 orang anak yang berumur bawah 18 tahun. Beliau menerima saraan bulanan RM3,600.00 (potongan KWSP : RM396.00). Pada Jun 2008, syarikat beliau telah memberi bonus sebanyak RM7,200.00 (potongan KWSP : RM792.00). Kira PCB Disember yang perlu dipotong daripada gaji En. Ali.
 2. Pengiraan :

  Kategori PCB mengikut jadual adalah : KATEGORI 3/KA2

  [A] Tentukan PCB ke atas saraan bersih bulanan (tidak termasuk saran tambahan)

  Saraan bulanan

  RM3,600.00

  Tolak : KWSP

  RM 396.00

  Saraan bersih

  RM3,204.00

  PCB atas saraan RM3,204 = RM48.00 [Rujuk Jadual PCB (PINDAAN 2004)].

  [B] Campur 1/12 daripada saraan tambahan bersih kepada jumlah saraan bersih bulan

  Nilai manfaat

  RM7,200.00

  Tolak : KWSP*

  RM 104.00

  Saraan tambahan bersih

  RM7,096.00

  *Potongan KWSP dihadkan kepada RM500 sebulan.
  [RM500 - RM396.00 = RM104.00].

  (1/12 X RM7,096.00) + RM3,204.00 = RM3,795.00

  [C] Tentukan PCB ke atas jumlah [B]

  PCB atas RM3,795.00 = RM102.00

  [D] Tentukan PCB bagi saraan tambahan

  (RM102.00 - RM48.00) X 12 = RM648.00

  [E] Amaun cukai yang perlu dipotong pada bulan saraan tambahan dibayar adalah, langkah [A] + [D]


  RM48.00 + RM648.00 = RM696.00

  PCB untuk Jun adalah RM696.00 dan perlu dibayar guna Borang CP39 sahaja.

Contoh 2 : Saraan tambahan tahun 2007 dibayar dalam tahun 2008.

Rujuk kepada Contoh 1, pada Julai 2008, beliau menerima tunggakan gaji tahun 2007 sebanyak RM1,200 dan KWSP RM132.00. Kira PCB tunggakan gaji yang perlu dipotong daripada saraan En. Ali.

  Kategori PCB : KATEGORI 3/KA2

  [A] Tentukan PCB ke atas saraan bersih bulanan (tidak termasuk saran tambahan)

  Saraan bulanan Disember 2007

  RM3,600.00

  Tolak : KWSP

  RM 396.00

  Saraan bersih

  RM3,204.00

  PCB atas saraan RM3,204 = RM48.00 [Rujuk Jadual PCB (PINDAAN 2004)].

  [B] Campur 1/12 daripada saraan tambahan bersih kepada jumlah saraan bersih bulan

  Nilai manfaat

  RM1,200.00

  Tolak : KWSP*

  RM 104.00

  Saraan tambahan bersih

  RM1,096.00

  *Potongan KWSP dihadkan kepada RM500 sebulan.
  [RM500 - RM396.00 = RM104.00].

  (1/12 X RM1,096.00) + RM3,204.00 = RM3,295.00

  [C] Tentukan PCB ke atas jumlah [B]

  PCB atas RM3,295.00 = RM50.00

  [D] Tentukan PCB bagi saraan tambahan

  (RM50.00 - RM48.00) X 12 = RM24.00

  [E] Jumlah potongan PCB untuk tunggakan gaji yang perlu dibayar

  = RM24.00 (Guna Borang CP39A)

Pengiraan PCB mulai tahun 2009 dan seterusnya

Saraan

Saraan ertinya pendapatan berkenaan dengan perolehan atau keuntungan daripada sesuatu pekerjaan selain manfaat berupa barangan di bawah perenggan 13(1)(b) dan 13(1)(c) Akta dengan syarat bahawa dalam kes sesuatu pemilihan yang tidak boleh dibatalkan dibuat oleh pekerja di bawah kaedah 2A, perolehan atau keuntungan daripada sesuatu pekerjaan hendaklah termasuk manfaat berupa barangan di bawah perenggan 13(1)(b) dan 13(1)(c) Akta.

-Saraan biasa- ertinya saraan bulanan tetap yang dibayar kepada pekerja sama ada amaun tetap ataupun berubah-ubah sebagaimana yang dinyatakan di dalam kontrak perkhidmatan secara bertulis ataupun tidak.

-Saraan tambahan- ertinya apa-apa bayaran yang dibuat kepada pekerja sama ada secara sekaligus atau berkala atau tertunggak atau bayaran yang tidak tetap atau apa-apa bayaran yang merupakan tambahan kepada saraan biasa bulan semasa. Saraan tambahan itu termasuk:

 1. bayaran kerja lebih masa
 2. bonus/insentif
 3. tunggakan gaji atau apa-apa tunggakan lain yang dibayar kepada pekerja
 4. skim opsyen saham pekerja (jika pekerja memilih potongan PCB)
 5. cukai yang ditanggung oleh majikan
 6. ganjaran
 7. pampasan untuk kehilangan pekerjaan
 8. ex-gratia
 9. fi pengarah (tidak dibayar secara bulanan)
 10. komisen
 11. elaun (amaun berubah-ubah sama ada dibayar secara bulanan atau tidak)
 12. apa-apa bayaran lain sebagai tambahan kepada saraan biasa bulan semas

Jenis Saraan Tertakluk kepada PCB

 1. gaji
 1. fi pengarah
 1. upah
 1. perkuisit
 1. bayaran kerja lebih masa
 1. skim opsyen saham pekerja (SOSP)
 1. komisen
 1. cukai yang ditanggung oleh majikan
 1. tip
 1. ganjaran
 1. elaun
 1. pampasan kerana kehilangan pekerjaan
 1. bonus/insentif
 1. saraan lain berkaitan dengan penggajian

Nota: Mulai tahun taksiran 2009, fi pengarah atau bonus bagi sesuatu tahun yang diterima dalam mana-mana tahun semasa, saraan tersebut menjadi sebahagian daripada saraan dalam tahun semasa ia diterima.

Jenis Saraan Tidak Tertakluk kepada PCB

MBB dan NTK merupakan sebahagian daripada saraan yang tidak tertakluk kepada PCB. Namun demikian, pekerja boleh membuat pemilihan yang tidak boleh dibatalkan bagi memasukkan MBB dan NTK sebagai sebahagian daripada saraan yang tertakluk kepada PCB dengan mengisi borang yang ditetapkan dan mengemukakannya kepada majikan. Jika majikan bersetuju, MBB dan NTK adalah tertakluk kepada PCB.

  1. Manfaat Berupa Barangan (MBB)

  MBB adalah manfaat berupa barangan yang tidak boleh ditukarkan kepada wang. Manfaat ini dianggap sebagai pendapatan kasar daripada penggajian di bawah perenggan 13(1)(b) Akta.

  1. Nilai Tempat Kediaman (NTK)
  NTK merupakan tempat kediaman yang disediakan oleh majikan kepada pekerjanya. Nilai manfaat ini dianggap sebagai pendapatan kasar daripada penggajian di bawah perenggan 13(1)(c) Akta.

Potongan Rebat Zakat

 1. Jadual PCB

  Sekiranya terdapat pekerja yang membuat bayaran zakat melalui potongan gaji kepada pihak berkuasa agama Islam, majikan boleh membuat penyesuaian kepada PCB yang harus dipotong setelah melihat bukti tentang bayaran zakat tersebut.

Contoh 1 : PCB bagi Januari 2010

RM

PCB dikenakan mengikut jadual

105.00

Zakat yang dibayar

55.00

PCB perlu dipotong dan diremit

50.00

(105.00 - 55.00)

Contoh 2 : PCB bagi Februari 2010

RM

PCB dikenakan mengikut jadual

110.00

Zakat yang dibayar

140.00

PCB perlu dipotong dan diremit

Tiada

(110.00 - 140.00)

Lebihan zakat RM30.00 di atas boleh dibawa ke hadapan untuk ditolak daripada PCB bagi bulan berikutnya. Walaubagaimnapun, sila ambil perhatian bahawa pelarasan sedemikian hanya boleh dibuat dalam tahun yang sama sahaja. Ini bermaksud, zakat yang dibayar dalam tahun 2010 hanya boleh ditolak dengan PCB yang patut dipotong dalam tahun 2010 sahaja.

Jika seorang pekerja membuat bayaran apa-apa zakat selain daripada potongan zakat bulanan daripada saraan, pekerja hanya boleh membuat pelarasan PCB dengan menggunakan Kaedah Pengiraan Berkomputer dengan menghantar Borang TP1 kepada majikan tertakluk kepada persetujuan majikan.

 1. Kaedah Pengiraan Berkomputer

Sekiranya seseorang pekerja yang membuat bayaran zakat melalui potongan gaji kepada pihak berkuasa agama Islam, majikan yang menggunakan Kaedah Pengiraan Berkomputer hanya perlu input amaun tersebut dalam sistem untuk mendapatkan PCB yang perlu dibayar secara automatik.

Walau bagaimanapun, jika seorang pekerja membuat bayaran apa-apa zakat selain daripada potongan zakat bulanan daripada saraan, pekerja boleh membuat pelarasan PCB dengan menghantar Borang TP1 kepada majikan tertakluk kepada persetujuan majikan.

 1. Formula Pengiraan PCB untuk bayaran Saraan Tambahan mulai tahun 2009.

  Terdapat dua kaedah pengiraan formula saraan tambahan iaitu:

  1. Pengiraan saraan tambahan menggunakan Jadual

   Majikan yang memproses/ membayar gaji secara manual/tidak menggunakan perisian pembayaran gaji berkomputer boleh merujuk kepada formula seperti dalam Nota penerangan PCB atau di bawah untuk pengiraan PCB saraan tambahan. Walau bagaimanapun, majikan adalah digalakkan untuk menggunakan Kalkulator PCB atau
   e-PCB yang dibangunkan oleh LHDNM.
 2. Langkah 1 - Tentukan PCB ke atas saraan biasa bersih setahun (tidak termasuk saraan tambahan bulan semasa) dan PCB saraan tambahan yang telah dibayar.

  [A] Tentukan kategori pekerja.

  [B] Tentukan saraan biasa bersih = Saraan biasa kasar tolak (-) KWSP atau Kumpulan Wang Lain Yang Diluluskan (terhad kepada RM500.00 sebulan atau RM6,000 setahun).

  [C] Tentukan PCB bulan semasa bagi saraan biasa bersih dalam Langkah 1 [B].

  PCB bulan semasa = RMXXX (rujuk Jadual Potongan Cukai Bulanan)

  PCB bersih = PCB bulan semasa - zakat dan fi/levi bulan semasa.

  [D] Jumlah PCB setahun = PCB terkumpul yang telah dibayar + [PCB bulan semasa pada Langkah [C] x baki bulan dalam setahun termasuk bulan semasa]
  = X + [PCB bulan semasa pada Langkah [C] x (n + 1)]

  Langkah 2 - Tentukan pendapatan bercukai setahun [P] (termasuk saraan tambahan bulan semasa) dan PCB untuk saraan tambahan yang telah dibayar.

  [A] Tentukan kategori pekerja.

  [B] Tentukan pendapatan bercukai setahun [P];

  P = [( Y - K ) x 12] + [Σ(Yt1 - Kt1)] + (Yt - Kt) - ( D + S + 1000C)

  Langkah 3 - Tentukan jumlah cukai setahun berdasarkan kepada nilai P dalam Langkah 2 [B]. Nilai M, R dan B adalah berdasarkan kepada nilai seperti di Jadual 1.

  Jumlah cukai setahun = (P - M) x R + B

  Jadual 1

  P

  (RM)

  M

  (RM)

  R

  (%)

  B

  Kategori 1 & 3 (RM)

  B

  Kategori 2 (RM)
  2,500 - 5,000 2,500 1 - 400 - 800
  5,001 - 20,000 5,000 3 - 375 - 775
  20,001 - 35,000 20,000 7 75 - 325
  35,001 - 50,000 35,000 12 1,525 1,525
  50,001 - 70,000 50,000 19 3,325 3,325
  70,001 - 100,000 70,000 24 7,125 7,125
  Melebihi 100,000 100,000 26 14,325 14,325

  Langkah 4 - Tentukan PCB bagi saraan tambahan semasa iaitu jumlah cukai (Langkah 3) ditolak dengan jumlah PCB setahun (Langkah 1[D]) dan zakat yang telah dibayar.

  PCB saraan tambahan = Langkah 3 - [Langkah 1[D] + zakat yang telah dibayar]

  Langkah 5 - PCB bulan semasa yang perlu dibayar.

  = PCB bersih + PCB saraan tambahan bulan semasa

  = Langkah 1[C] + Langkah 4

  1. Pengiraan saraan tambahan PCB menggunakan Kaedah Pengiraan Berkomputer

  Kaedah Pengiraan Berkomputer adalah terpakai dalam mana-mana keadaan berikut:

  1. Majikan yang menggunakan sistem pembayaran gaji berkomputer yang disediakan oleh pembekal perisian atau dibangun/diubahsuai oleh majikan mengikut spesifikasi yang ditentukan dan disemak oleh LHDNM.

  2. Majikan yang menggunakan sistem/aplikasi yang dibangunkan oleh LHDNM yang boleh diperolehi di laman web LHDNM - Kakulator PCB dan e-PCB.

  Sekiranya majikan menggunakan sistem yang disediakan seperti di atas, majikan hanya perlu masukkan maklumat yang berkaitan ke dalam sistem untuk mendapatkan hasil pengiraan PCB.

  Formula saraan tambahan yang digunakan untuk Kaedah Pengiraan Berkomputer adalah seperti berikut;

  Langkah 1 - Tentukan PCB ke atas saraan bersih setahun (tidak termasuk saraan tambahan bulan semasa).

  [A] Tentukan kategori pekerja.

  [B] Tentukan pendapatan bercukai setahun [P];

  P = [Σ(Y- K*)+(Y1 - K1*)+[(Y2 - K2*) x n]+ (Yt - Kt*)] - [D+S+1000C + (ΣLP + LP1)]

  iaitu (Yt - Kt) = 0

  [C] Tentukan PCB bulanan bagi saraan biasa bersih. Setelah nilai P pada langkah [B] ditentukan, nilai M, R dan B ditentukan berdasarkan Jadual 1 di atas.

  PCB bulan semasa = [ (P - M) x R + B ] - (Z+ X )
  n + 1

  PCB bersih = PCB bulan semasa - zakat dan fi/levi bulan semasa

  [D] Tentukan jumlah PCB setahun

  Jumlah PCB setahun = Jumlah PCB terkumpul yang telah dibayar + [PCB bulan semasa pada Langkah [C] x baki bulan dalam setahun termasuk bulan semasa]

  = X + [(PCB bulan semasa pada Langkah [C]) x (n + 1)]

  Langkah 2 - Tentukan pendapatan bercukai setahun [P] (termasuk saraan tambahan bulan semasa) dan saraan tambahan yang telah dibayar.

  [A] Tentukan kategori pekerja.

  [B] Tentukan pendapatan bercukai setahun [P];

  P = [Σ(Y- K*)+(Y1 - K1*)+[(Y2 - K2*) x n]+ (Yt - Kt*)] - [D+S+1000C + (ΣLP + LP1)]

  Langkah 3 - Tentukan jumlah cukai setahun berdasarkan nilai P pada Langkah 2 [B]. Nilai M, R dan B adalah berdasarkan kepada nilai seperti di Jadual 1 di atas.

  Jumlah cukai setahun = (P - M) x R + B

  Langkah 4 - Tentukan PCB untuk bulan semasa bagi saraan tambahan iaitu jumlah cukai setahun (Langkah 3) ditolak dengan jumlah PCB setahun (Langkah 1[D]), zakat dan fi/levi yang telah dibayar.

  PCB saraan tambahan = Langkah 3 - [Langkah 1[D] + zakat dan fi/levi yang telah dibayar]

  Langkah 5 - PCB bulan semasa yang perlu dibayar.

  = PCB bersih + PCB saraan tambahan bulan semasa

  = Langkah 1[C]+ Langkah 4

 3. Senario bayaran bonus dan yuran pengarah dan cara pengiraan PCB untuk Tahun 2009 dan seterusnya:

Mulai Tahun Taksiran 2009, pendapatan bonus dan fi/yuran pengarah menjadi sebahagian daripada pendapatan kasar dalam tahun asas ia diterima dan ditaksir dalam tahun asas ia diterima. Bayaran PCB untuk saraan tambahan bonus, yuran pengarah dan saraan bulan semasa hendaklah disatukan dan tidak perlu diasingkan. Gunakan Borang_CP39 untuk membuat bayaran.

Walau bagaimanapun, jika saraan tambahan untuk tunggakan selain bonus dan fi/yuran pengarah yang dibayar dalam tahun semasa adalah untuk tahun sebelum, pengiraan PCB bagi tunggakan tersebut dikehendaki berdasarkan pengiraan bagi tahun berkenaan dengan menggunakan formula bagi tahun itu.

Senario 1:
Bayaran saraan tambahan tunggakan komisen 2008 dibayar dalam tahun 2009.

 1. Gunakan Jadual PCB (PINDAAN 2004).
 2. Saraan bulan Disember 2008 diambil sebagai asas untuk pengiraan PCB bagi Langkah [A] Formula Bonus.
 3. Bayaran PCB bagi bulan semasa dan saraan tambahan hendaklah dikemukakan dengan menggunakan borang yang berasingan.
 4. Borang CP39A untuk PCB saraan tambahan.
 5. Borang CP39 untuk PCB bulan semasa.

Senario 2:
Bayaran saraan tambahan tunggakan komisen 2009 dibayar dalam tahun 2010.

   1. Gunakan formula kaedah pengiraan berkomputer PCB 2009/Kalkulator PCB.
   2. Pilih Pengiraan PCB tahun 2009.
   3. Pilih pernah bekerja sebelum ini dalam tahun semasa.
   4. Klik bulan Disember untuk pengiraan (Kalkulator PCB).
   5. Jumlah Saraan, KWSP, Potongan, Zakat/FI dan PCB yang telah dibayar dari bulan Januari sehingga Disember 2009 dimasukkan sebagai saraan/PCB/rebat/potongan terkumpul bulan sebelum dalam tahun semasa (termasuk di majikan lama).
   6. Saraan biasa bulan semasa dibiarkan kosong dan masukkan jumlah tunggakan komisen sebagai saraan tambahan termasuk KWSP untuk tunggakan komisen tersebut (jika ada), Klik Kira.
   7. Bayaran PCB untuk saraan tambahan tunggakan komisen hendaklah dikemukakan dengan menggunakan Borang CP39A

 1. Contoh Pengiraan

En. Abu mendapat tunggakan gaji untuk tahun 2008 sebanyak RM1,200 (potongan KWSP : RM132.00). Gaji En. Abu pada Disember 2008 adalah RM3,600 (potongan KWSP : RM396.00). Saraan bulanan Januari 2010 adalah RM3,700.00 (potongan KWSP : RM407.00). Pada bulan Januari juga, syarikat beliau telah memberi bonus sebanyak RM3,700.00 (potongan KWSP : RM407.00). Kira PCB Januari yang perlu dibayar oleh En. Abu.

 1. PCB untuk tunggakan gaji tahun 2008 (RM1,200)

  Pengiraan :

Kategori PCB mengikut jadual adalah : KATEGORI 3/KA2

[A] Tentukan PCB ke atas saraan bersih bulanan (tidak termasuk saran tambahan)

Saraan bulanan

RM3,600.00

Tolak : KWSP

RM 396.00

Saraan bersih

RM3,204.00

PCB atas saraan RM3,204 = RM48.00 [Rujuk Jadual PCB (PINDAAN 2004)].

[B] Campur 1/12 daripada saraan tambahan bersih kepada jumlah saraan bersih bulan

Nilai manfaat

RM1,200.00

Tolak : KWSP*

RM 104.00

Saraan tambahan bersih

RM1,096.00

*Potongan KWSP dihadkan kepada RM500 sebulan.
[RM500 - RM396.00 = RM104.00].

(1/12 X RM1,096.00) + RM3,204.00 = RM3,295.00

[C] Tentukan PCB ke atas jumlah [B]

PCB atas RM3,295.00 = RM50.00

[D] Tentukan PCB bagi saraan tambahan

(RM50.00 - RM48.00) X 12 = RM24.00

[E] Amaun cukai yang perlu dipotong bagi saraan tambahan tunggakan gaji pada bulan saraan tambahan dibayar adalah,
= RM24.00 (Guna Borang CP 39A)

 1. PCB untuk bayaran bonus pada tahun 2010. [Sek 25(A), ACP 1967, Akta 693]

Sila klik di sini untuk melihat contoh pengiraan dalam Kalkulator PCB.

*PCB untuk bulan Januari RM 286.55 perlu dibayar menggunakan format Borang CP39.

PCB untuk Bayaran Ganjaran

Ganjaran bagi kes seperti yang berikut adalah dikecualikan daripada cukai sepenuhnya dan tidak tertakluk kepada pengiraan PCB.

 1. Ganjaran persaraan

Jumlah yang diterima dengan cara ganjaran atas persaraan daripada suatu penggajian-

 1. jika Ketua Pengarah berpuas hati bahawa persaraan disebabkan oleh keuzuran;
 2. jika persaraan berlaku pada atau selepas mencapai umur 55 tahun, atau pada mencapai umur wajib bersara daripada penggajian yang dinyatakan di bawah mana-mana undang-undang bertulis dan dalam salah satu kes daripada suatu penggajian yang berlanjutan selama sepuluh (10) tahun dengan majikan atau kumpulan syarikat yang sama; atau
 3. jika persaraan berlaku apabila mencapai umur wajib bersara mengikut suatu kontrak penggajian atau perjanjian bersama pada umur 50 tahun tetapi sebelum 55 tahun dan penggajian itu telah berlanjutan selama sepuluh (10) tahun dengan majikan atau kumpulan syarikat yang sama.
 1. Jumlah wang yang diterima dengan cara ganjaran atau dengan cara bayaran sebagai ganti cuti yang dibayar daripada kumpulan wang awam atas persaraan dari suatu penggajian di bawah mana-mana undang-undang bertulis.

 2. Jumlah wang yang diterima dengan cara ganjaran yang dibayar daripada kumpulan wang awam atas penamatan suatu kontrak penggajian (tolak caruman oleh majikan kepada KWSP, jika ada, dan faedah ke atasnya).

 3. Jumlah wang yang diterima dengan cara ganjaran kematian atau sebagai pampasan disatukan bagi kematian atau kecederaan.

Jika pekerja tidak layak mendapat apa-apa pengecualian ganjaran seperti di atas, PCB atas semua ganjaran tersebut perlu dikira dengan menggunakan Formula Saraan Tambahan.

Contoh :

 1. Pekerja mula penggajian pada : 1 Januari 2002
 2. Pekerja bersara dan menerima ganjaran pada : 29 Oktober 2010
 3. Jumlah ganjaran dibayar apabila bersara pada umur 53 tahun : RM35,000.00

Tentukan tempoh penggajian:

Tempoh penggajian: 1 Januari 2002 - 31 Oktober 2010 ( 9 tahun 10 bulan).
Oleh itu, ganjaran adalah boleh dikenakan cukai disebabkan tempoh penggajian kurang daripada sepuluh (10) tahun.

Jumlah ganjaran diterima yang berjumlah RM35,000.00 adalah tertakluk kepada PCB dan PCB tersebut hendaklah dikira menggunakan Formula Saraan Tambahan.

Pampasan untuk Kehilangan Penggajian

Pampasan adalah dikecualikan daripada cukai pendapatan dalam hal keadaan yang berikut:

 1. Jika Ketua Pengarah berpuas hati bahawa bayaran yang dibuat atas alasan kehilangan pekerjaan disebabkan oleh keuzuran; atau

 2. Dalam hal suatu bayaran dibuat berhubungan dengan suatu tempoh penggajian dengan majikan yang sama atau dengan syarikat dalam kumpulan yang sama, berkenaan dengan sekian banyak bayaran yang tidak melebihi suatu jumlah yang ditentukan dengan mendarabkan jumlah RM10,000.00 dengan bilangan tahun genap bekerja dengan majikan atau syarikat tersebut.

Pampasan bagi maksud perenggan ini termasuklah pemberhentian di bawah Skim Pemisahan Sukarela (VSS) atau Skim Pemisahan Persetujuan Bersama.

Baki pampasan setelah ditolak dengan pengecualian yang layak adalah tertakluk kepada PCB dan pengiraan PCB tersebut hendaklah menggunakan Formula Saraan Tambahan.

Contoh :

 1. Pekerja mula penggajian pada 1 Mei 2004
 2. Pekerja diberhentikan pada 25 Mac 2010
 3. Jumlah bayaran pampasan RM75,000.00

Penentuan amaun pampasan yang tertakluk kepada cukai.

[A] Tentukan bilangan tahun genap perkhidmatan.

1/5/2004 - 30/4/2005: satu tahun genap perkhidmatan.
1/5/2005 - 30/4/2006: satu tahun genap perkhidmatan.
1/5/2006 - 30/4/2007: satu tahun genap perkhidmatan.
1/5/2007 - 30/4/2008: satu tahun genap perkhidmatan.
1/5/2008 - 30/4/2009: satu tahun genap perkhidmatan.
1/5/2009 - 25/3/2010: kurang dari satu tahun genap perkhidmatan.

Pekerja telah berkhidmat untuk 5 tahun genap perkhidmatan.

[B] Pengecualian cukai ke atas pampasan hendaklah:

RM10,000.00 x 5 tahun genap perkhidmatan = RM50,000.00

Bayaran pampasan RM75,000.00
Tolak: Amaun yang dikecualikan RM50,000.00
Baki pampasan yang tertakluk PCB RM25,000.00

Baki pampasan berjumlah RM25,000.00 setelah ditolak dengan pengecualian yang layak adalah tertakluk kepada PCB dan pengiraan PCB tersebut hendaklah menggunakan Formula Saraan Tambahan.

PCB untuk Skim Opsyen Saham Pekerja (SOSP)

Amaun manfaat saham dikira seperti yang berikut:

Nilai pasaran saham pada tarikh opsyen boleh dilaksana

xx

atau

Nilai pasaran pada tarikh opsyen dilaksanakan
(Yang mana lebih rendah)

xx

Tolak :

Harga yang dibayar untuk saham (jika terpakai)

xx

Perkusit di bawah perenggan 13(1)(a) Akta

xx


Contoh :

Tarikh opsyen ditawarkan : 1 Disember 2007
Tarikh opsyen boleh dilaksana : 1 Mac 2008 - 28 Februari 2018
Tarikh opsyen dilaksanakan : 2 Mei 2010

Nilai pasaran sesaham pada tarikh opsyen
boleh dilaksana (1 Mac 2008) : RM3.80
Nilai pasaran sesaham pada tarikh opsyen dilaksanakan (2 Mei 2010) : RM4.00

Tolak:

Harga sesaham yang ditawarkan pada

1 Disember 2007 : RM1.50
Oleh itu, nilai perkuisit : RM2.30 (RM3.80 - RM1.50)

Jika pekerja ditawarkan dan melaksanakan 10,000 unit saham dalam tahun 2010, nilai perkuisit ialah:

10,000 unit saham x RM2.30 = RM23,000.00

Jika opsyen saham yang dilaksanakan oleh pekerja diterima dalam bentuk wang tunai dan bukan saham, cukai akan dikenakan apabila opsyen tersebut dilaksanakan.

Majikan mesti memastikan supaya PCB bagi perkuisit di atas dikira berdasarkan kepada Formula Saraan Tambahan dalam bulan perkuisit itu diterima.

PCB untuk Bayaran Komisen

Pengiraan PCB untuk semua bentuk penerimaan komisen mesti ditentukan menggunakan formula PCB saraan tambahan, tidak kira penerimaan komisen sama ada secara tetap/diterima setiap bulan (nilai komisen tidak semestinya sama pada setiap bulan).

PCB untuk Pekerja Yang Bertugas di Cawangan Syarikat di Luar Negara

Pekerja yang dihantar oleh syarikat Malaysia untuk bekerja di luar negara akan tertakluk kepada cukai di Malaysia sekiranya :

 • Dia berada di satu-satu Negara untuk tempoh kurang dari 183 hari dalam tahun kalender; dan
 • Menjalankan kerja di Negara terbabit bagi pihak syarikat di Malaysia; dan
 • Saraan dibayar oleh syarikat Malaysia yang tiada penubuhan tetap di Negara terbabit.

Sekiranya pekerja terbabit memenuhi ketiga-tiga syarat di atas, maka saraan masih tertakluk kepada cukai di Malaysia. Majikan perlu membuat Potongan Cukai Bulanan setiap bulan untuk pekerja terbabit.

Semakan Perjanjian Pengelakkan Cukai Dua Kali juga boleh dibuat bagi menentukan samada pekerja adalah tertakluk kepada cukai di Malaysia ataupun tidak. Jika tidak tertakluk kepada cukai di Malaysia, tiada potongan PCB perlu dibuat oleh majikan.

Pengiraan PCB bagi Saraan Yuran Pengarah dan Bonus

Mulai tahun taksiran 2009, selaras dengan penambahan Seksyen 25(A), ACP 1967, yuran pengarah atau bonus bagi sesuatu tahun yang diterima dalam mana-mana tahun semasa, saraan tersebut akan menjadi sebahagian daripada saraan dalam tahun semasa ia diterima.
Di lawati : 699,795
Kemaskini : : 2015-01-06 10:37:48

.Ibu Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Menara Hasil, Persiaran Rimba Permai, Cyber 8, 63000 Cyberjaya Selangor. .

150 jata mof msc anm kastam bnm lada spr
Tarikh Kemaskini : 25 Jan 2022
Pengunjung : MALAYSIA Flag 87 Online : 87
Paparan terbaik menggunakan pelayar Chrome,Internet Explorer(Versi Terkini) atau Mozilla Firefox dengan resolusi skrin 1280x800. Hak Cipta Terpelihara 2015 © LHDNM
PENAFIAN : Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.
Pengguna Hari Ini: 116,186
Jumlah Pengguna Bulan : ( 01 / 2022 ) 2,911,219
Jumlah Pengguna Tahun : ( 2022 ) 2,911,219
Jumlah Keseluruhan Pengguna : 279,007,720
Jumlah Pengguna Bulan :( 12 / 2021 ) 2,948,544
Jumlah Pengguna Tahun : ( 2021 ) 26,883,232