logolhdn
Portal Rasmi
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
Utama / Rayuan

RAYUAN

HAK RAYUAN DAN MASA UNTUK MEMBUAT RAYUAN
 1. Seksyen 99 Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP) memperuntukkan bahawa seseorang yang tidak berpuas hati dengan sesuatu taksiran yang telah dibuat untuk mana-mana tahun taksiran ke atasnya oleh Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri (KPHDN) berhak merayu terhadap taksiran itu.
 2. Hak merayu di bawah seksyen 99 ACP ini tidak terpakai kepada kes-kes berikut:
  1. taksiran disifatkan di bawah subseksyen 90(1) ACP; ATAU
  2. taksiran disifatkan untuk Borang Nyata Terpinda (BNT) di bawah seksyen 91A ACP.
 3. Walau bagaimanapun di bawah subseksyen 99(4) ACP, jika pembayar cukai tidak bersetuju dengan layanan di dalam Ketetapan Umum atau pendirian, ketetapan dan amalan KPHDN yang terdapat pada masa taksiran itu dibuat, pembayar cukai berhak untuk membuat rayuan. Contoh pendirian, ketetapan dan amalan adalah seperti berikut:
  1. surat ketetapan persendirian atau ketetapan awal;
  2. garis panduan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM);
  3. keputusan kes undang-undang di peringkat Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan (PKCP) dan mahkamah; ATAU
  4. kenyataan bertulis lain.
 4. Oleh itu, seksyen 99 ACP hanya terpakai untuk :
  1. rayuan terhadap notis taksiran yang dibuat untuk mana-mana tahun taksiran bagi kes-kes seperti di bawah:
   1. taksiran/taksiran tambahan/taksiran pendahuluan yang dibuat oleh KPHDN hasil daripada penemuan audit atau siasatan;
   2. taksiran anggaran di bawah subseksyen 90(3) ACP yang dibuat tanpa BNCP atau BNCP lewat dikemukakan iaitu di luar tempoh yang ditetapkan atau taksiran anggaran di bawah subseksyen 91(1) ACP ;
  2. rayuan di bawah subseksyen 99(4) ACP apabila pembayar cukai tidak bersetuju dengan layanan di dalam Ketetapan Umum atau pendirian, ketetapan dan amalan KPHDN yang terdapat semasa taksiran itu dibuat.
  3. rayuan terhadap suatu Notis Pemberitahuan Tidak Kena Cukai (NPTKC) yang dikeluarkan KPHDN di bawah seksyen 97A hasil daripada penemuan audit atau siasatan.
 5. Rayuan hendaklah dibuat dengan mengemukakan Borang Q tidak lewat dari tiga puluh (30) hari selepas notis taksiran diserahkan seperti yang diperuntukkan di bawah subseksyen 99(1) ACP.
 6. Mulai Tahun Taksiran 2019, jika taksiran anggaran di bawah subseksyen 90(3) ACP dibuat terhadap suatu syarikat, perkongsian liabiliti terhad, badan amanah atau koperasi kerana kegagalan mengemukakan Borang Nyata Cukai Pendapatan (BNCP), rayuan melalui Borang Q terhadap taksiran itu hendaklah dikemukakan bersama-sama Borang Nyata Cukai Pendapatan (BNCP) yang berkenaan.

Bagi penjelasan dan maklumat lanjut berkaitan hak rayuan dan masa untuk membuat rayuan, sila rujuk kepada Ketetapan Umum No.7/2020 (Rayuan Terhadap Sesuatu Taksiran Dan Permohonan Relif).

PROSEDUR RAYUAN (BORANG Q)
 1. Orang yang membuat rayuan (perayu) hendaklah mengemukakan empat (4) salinan Borang Q bagi setiap tahun taksiran dan perlu memastikan sekurang-kurangnya satu (1) salinan Borang Q adalah salinan asal manakala tiga (3) salinan lagi adalah salinan fotokopi.
 2. Borang Q dan lampiran (jika ada) yang dikemukakan oleh perayu tidak boleh disertakan bersama-sama dengan dokumen lain. Borang Q yang lengkap berserta dengan alasan rayuan hendaklah dikemukakan ke jabatan/cawangan LHDNM yang mengendalikan fail cukai pendapatan perayu atau yang membangkitkan taksiran berkenaan. Borang Q boleh dimuat turun dan dicetak daripada pautan berikut:
 3. Borang Q yang lengkap hendaklah mengandungi maklumat berikut:
  1. tarikh dan amaun cukai yang kena dibayar (amaun cukai yang kena dibayar adalah merujuk kepada notis taksiran yang dipertikaikan);
  2. alasan rayuan secara terperinci dan mengandungi maklumat lain yang diperlukan oleh borang itu; DAN
  3. Borang Q mesti ditandatangani oleh perayu iaitu orang yang ditaksir dan dikenakan cukai.
  4. bagi kes syarikat dan perkongsian liabiliti terhad, Borang Q hendaklah ditandatangani oleh orang yang diberi kuasa di bawah seksyen 75 dan 75B ACP masing-masing.
  5. mulai Tahun Taksiran 2019, jika taksiran anggaran di bawah subseksyen 90(3) ACP dibuat terhadap suatu syarikat, perkongsian liabiliti terhad, badan amanah atau koperasi kerana kegagalan mengemukakan Borang Nyata Cukai Pendapatan (BNCP), rayuan melalui Borang Q terhadap taksiran itu hendaklah dikemukakan bersama-sama Borang Nyata Cukai Pendapatan (BNCP) yang berkenaan.
 4. Penghantaran Borang Q melalui e-mel atau medium elektronik adalah TIDAK DITERIMA.
 5. Borang Q tidak boleh ditandatangani oleh ejen cukai atau peguam.
 6. Borang Q yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada perayu.

Bagi penjelasan dan maklumat lanjut berkaitan prosedur rayuan, sila rujuk kepada Ketetapan Umum No.7/2020 (Rayuan Terhadap Sesuatu Taksiran Dan Permohonan Relif).

PROSEDUR RAYUAN LEWAT (BORANG N)
 1. Bagi rayuan yang tidak dikemukakan dalam tempoh yang ditetapkan, permohonan lanjutan masa untuk merayu boleh dibuat melalui Borang N.
 2. Mulai Tahun Taksiran 2020, permohonan lanjutan masa untuk merayu (Borang N) hendaklah dikemukakan di dalam tempoh 7 tahun selepas berakhirnya tempoh untuk membuat rayuan melalui Borang Q di bawah subseksyen 99(1) ACP.
 3. Perayu perlu mengemukakan alasan yang kukuh bagi permohonan lanjutan masa. Salah satu alasan yang boleh dipertimbangkan adalah keadaan di luar kawalan perayu contohnya: perayu dimasukkan ke hospital bagi suatu tempoh yang panjang, berada di luar negara, terlibat dengan bencana alam atau sebab-sebab lain yang munasabah dan sah.
 4. Borang N hendaklah dihantar ke jabatan/cawangan LHDNM yang mengendalikan fail cukai pendapatan perayu. Perayu hendaklah mengemukakan dua (2) salinan Borang N bagi setiap tahun taksiran iaitu satu (1) salinan Borang N asal manakala satu (1) salinan lagi adalah salinan fotokopi. Borang N boleh dimuat turun dan dicetak daripada pautan berikut:
 5. Jika permohonan lanjutan masa diluluskan, LHDNM akan mengeluarkan Borang CP15A untuk memaklumkan kepada perayu tarikh lanjutan penyerahan Borang Q, iaitu tiga puluh (30) hari dari tarikh CP15A.
 6. Sekiranya lanjutan masa tidak dibenarkan, Borang N bersama-sama dengan kenyataan alasan penolakan oleh KPHDN (Borang CP15B) akan dikemukakan kepada PKCP. Apabila Borang N dan kenyataan alasan tersebut dikemukakan kepada PKCP, KPHDN akan memaklumkan kepada perayu secara bertulis dan akan mengemukakan sekali sesalinan kenyataan alasan tersebut.
 7. Dalam tempoh dua puluh satu (21) hari selepas menerima pemberitahuan, perayu boleh mengemukakan kepada PKCP ulasan atau hujahnya secara bertulis berhubung dengan permohonannya dan kenyataan alasan KPHDN.
 8. Sekiranya PKCP bersetuju membenarkan lanjutan masa, PKCP akan memaklumkan perayu dan menyatakan tarikh Borang Q perlu dikemukakan.
 9. Sekiranya permohonan ditolak, perayu akan dimaklumkan oleh PKCP dan perayu tidak berhak membuat rayuan selanjutnya. Keputusan PKCP adalah muktamad.
 10. Penghantaran Borang N melalui e-mel atau medium elektronik adalah TIDAK DITERIMA.

Bagi penjelasan dan maklumat lanjut berkaitan prosedur rayuan lewat, sila rujuk kepada Ketetapan Umum No.7/2020 (Rayuan Terhadap Sesuatu Taksiran Dan Permohonan Relif).

PERMOHONAN RELIF DI BAWAH ACP

PERMOHONAN RELIF BERKENAAN KESILAPAN ATAU KHILAF DI BAWAH SEKSYEN 131 ACP
 1. Selain daripada rayuan di bawah seksyen 99 ACP, seorang pembayar cukai boleh membuat permohonan relif ke atas kesilapan atau khilaf dalam BNCP yang dibuat olehnya. Penentuan sama ada pembayar cukai telah melakukan kesilapan atau khilaf merupakan persoalan fakta dan undang-undang.
 2. Beban pembuktian terdapatnya kesilapan atau khilaf adalah terletak di pihak pembayar cukai. KPHDN hanya akan menyemak semula taksiran sekiranya dia berpuas hati bahawa pembayar cukai telah melakukan kesilapan atau khilaf dalam BNCP atau penyataan yang dibuat olehnya bagi tujuan ACP yang dikemukakan kepada KPHDN.
 3. Syarat-syarat bagi permohonan relif di bawah seksyen 131 ACP adalah:
  1. permohonan relif tidak akan dipertimbangkan sekiranya BNCP yang dikemukakan selari dengan pendirian, ketetapan dan amalan KPHDN yang terdapat pada masa taksiran itu dibuat.
  2. pembayar cukai telah membayar kesemua cukai yang telah ditaksir bagi tahun taksiran berkenaan.
 4. Pembayar cukai perlu membuat permohonan bertulis melalui surat atau Borang CP15C kepada KPHDN dalam tempoh masa lima (5) tahun selepas berakhirnya tahun taksiran di mana taksiran disifatkan atau dibangkitkan.
PERMOHONAN RELIF BERKENAAN SELAIN DARIPADA KESILAPAN ATAU KHILAF DI BAWAH SEKSYEN 131A ACP
 1. Permohonan relif bagi kes selain daripada kesilapan dan khilaf dibenarkan bagi keadaan berikut:
  1. apa-apa pengecualian, relif, penghapusan (remission), elaun atau potongan di bawah ACP atau mana-mana undang-undang bertulis yang telah diwartakan selepas tahun taksiran yang mana BNCP telah dikemukakan; atau
  2. kelulusan untuk apa-apa pengecualian, relif, penghapusan (remission), elaun atau potongan diperolehi selepas tahun taksiran yang mana BNCP telah dikemukakan; ATAU
  3. tuntutan yang tidak dibenarkan ke atas bayaran yang belum boleh dibayar di bawah subseksyen 107A(2) atau 109(2), seksyen 109A, atau subseksyen 109B(2) atau 109F(2) ACP pada tarikh BNCP dikemukakan.
 2. Syarat-syarat bagi permohonan relif di bawah seksyen 131A ACP adalah:
  1. pembayar cukai hendaklah mengemukakan BNCP mengikut subseksyen 77(1) atau 77A(1) ACP;
  2. pembayar cukai telah membayar kesemua cukai yang telah ditaksir bagi tahun taksiran berkenaan.
 3. Pembayar cukai perlu membuat permohonan bertulis kepada KPHDN melalui surat atau Borang CP15F di dalam tempoh masa yang telah ditetapkan seperti berikut:
  1. bagi permohonan relief yang dinyatakan di subperenggan 5(a) dan (b), dalam tempoh lima (5) tahun selepas berakhir tahun yang mana pengecualian, relif, penghapusan, elaun atau potongan tersebut diterbitkan di dalam Warta, atau kelulusan diperolehi, yang mana terkemudian; DAN
  2. bagi permohonan relief yang dinyatakan di subperenggan 5(c), dalam tempoh satu (1) tahun selepas berakhir tahun yang mana bayaran dibuat.
PERMOHONAN RELIF BERKENAAN KES TIDAK KENA CUKAI DI BAWAH SUBSEKSYEN 97A(5) ACP
 1. Kes tidak kena cukai adalah apabila pembayar cukai mengemukakan BNCP kepada KPHDN di bawah subseksyen 77(1) atau 77A(1) ACP dan didapati tiada pendapatan bercukai. Bagi kes tidak kena cukai ini, pembayar cukai boleh membuat permohonan bertulis kepada KPDHN untuk meminda BNCP itu:
  1. jika terdapat kesilapan atau khilaf dan ia adalah seperti permohonan relif di bawah seksyen 131 ACP yang dinyatakan di perenggan 1 hingga 4 di atas; ATAU
  2. jika dalam keadaan bukan kesilapan atau khilaf dan ia adalah seperti permohonan relif di bawah seksyen 131A ACP yang dinyatakan di perenggan 5 hingga 7 di atas.

Bagi penjelasan dan maklumat lanjut berkaitan permohonan relif, sila rujuk kepada Ketetapan Umum No.7/2020 (Rayuan Terhadap Sesuatu Taksiran Dan Permohonan Relif).

PROSEDUR PERMOHONAN RELIF
 1. Permohonan relif boleh dibuat sama ada melalui surat atau borang yang telah ditetapkan dengan menyatakan alasan-alasan terperinci berkaitan dengan permohonan tersebut. Borang-borang permohonan relif boleh dimuat turun dan dicetak melalui pautan berikut:
 2. Sekiranya surat atau borang tidak diisi dengan butiran yang betul, permohonan akan dikembalikan kepada pembayar cukai bagi membolehkan pembayar cukai mengemukakan permohonan relif yang baru.
 3. Sekiranya permohonan relif ini diluluskan oleh KPHDN, taksiran akan dipinda dan taksiran kurangan akan dikeluarkan.
 4. Jika permohonan relif ditolak oleh KPHDN, surat penolakan permohonan berserta alasan penolakan akan dikeluarkan kepada pembayar cukai.
 5. Jika pembayar cukai tidak setuju dengan keputusan KPHDN tersebut, dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh surat penolakan, pembayar cukai boleh meminta KPHDN melalui surat untuk menghantar permohonan relif (yang telah dikemukakan sebelum ini) kepada PKCP. KPHDN akan mengemukakan permohonan relif pembayar cukai kepada PKCP dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh penerimaan surat permintaan tersebut. Contoh Surat Permintaan Pembayar Cukai boleh dimuat turun melalui pautan berikut: Contoh Surat Permintaan Pembayar Cukai
 6. Dalam kes BNCP yang disifatkan atau BNCP terpinda yang disifatkan telah dikemukakan selaras dengan pendirian, ketetapan dan amalan KPHDN yang terdapat pada masa taksiran itu dibuat, permohonan pembayar cukai untuk relif di bawah subseksyen 97A(5)(a) dan 131 ACP kerana kesilapan atau khilaf tidak boleh diterima walaupun pembayar cukai boleh membuktikan terdapat kesilapan atau khilaf melainkan kesilapan dari segi aritmetik atau pengiraan sahaja.

Bagi penjelasan dan maklumat lanjut berkaitan permohonan relif, sila rujuk kepada Ketetapan Umum No.7/2020 (Rayuan Terhadap Sesuatu Taksiran Dan Permohonan Relif).

PROSIDING RESOLUSI PERTIKAIAN (PRP)

 1. Sesi PRP boleh diadakan atas permintaan pembayar cukai atau mengikut keperluan Jabatan Resolusi Pertikaian, LHDNM atau Pejabat Pengarah Negeri, LHDNM. Proses ini berkesan sebagai medium untuk menyemak dan menyelesaikan kes sebelum Borang Q dikemukakan kepada PKCP.
 2. PRP dapat menjimatkan kos dan masa pembayar cukai dan LHDNM serta merupakan satu platform yang efektif untuk mewujudkan engagement antara LHDNM dengan pembayar cukai.
 3. Sekiranya pembayar cukai ingin memohon mengadakan PRP, pembayar cukai perlu mengenal pasti Borang Q tersebut sama ada dikendalikan di peringkat Jabatan Resolusi Pertikaian atau Pejabat Pengarah Negeri. Permohonan boleh dimajukan ke Jabatan Resolusi Pertikaian atau Pejabat Pengarah Negeri yang mengendalikan rayuan tersebut.

Bagi penjelasan dan maklumat lanjut berkaitan PRP, sila rujuk kepada Garis Panduan Prosiding Resolusi Pertikaian.

Bagi penjelasan yang lebih lanjut berkaitan rayuan ke atas taksiran cukai yang dibangkitkan, sila rujuk kepada Ketetapan Umum No.7/2020 (Rayuan Terhadap Sesuatu Taksiran Dan Permohonan Relif).

Di lawati : 753,807
Kemaskini : : 2021-06-17 10:53:39

.Ibu Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Menara Hasil, Persiaran Rimba Permai, Cyber 8, 63000 Cyberjaya Selangor. .

150 jata mof msc anm kastam bnm lada spr
Tarikh Kemaskini : 2 Dis 2021
Pengunjung : MALAYSIA Flag 58 Online : 58
Paparan terbaik menggunakan pelayar Chrome,Internet Explorer(Versi Terkini) atau Mozilla Firefox dengan resolusi skrin 1280x800. Hak Cipta Terpelihara 2015 © LHDNM
PENAFIAN : Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.
Pengguna Hari Ini: 21,935
Jumlah Pengguna Bulan : ( 12 / 2021 ) 355,411
Jumlah Pengguna Tahun : ( 2021 ) 24,290,099
Jumlah Keseluruhan Pengguna : 273,504,258
Jumlah Pengguna Bulan :( 11 / 2021 ) 2,917,664
Jumlah Pengguna Tahun : ( 2020 ) 24,046,897