printer

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) DIANGGAP TIDAK LENGKAP
CRITERIA ON INCOME TAX RETURN FORMS (ITRF) DEEMED INCOMPLETE

BIL.
NO.

PERKARA
SUBJECT

MASALAH
PROBLEM

CATATAN
NOTES

1.

Tandatangan pembayar cukai
Taxpayer’s signature

(a)

Tiada tandatangan pembayar cukai di Bahagian ‘Akuan’.
No taxpayer’s signature at the ‘Declaration’ section.

 

 

(b)

Pembayar cukai menandatangani di ruang ejen cukai.
Taxpayer signed at the section for tax agent.

 

 

(c)

Pembayar cukai menggunakan cap tandatangan.
Taxpayer used signature stamp.

(c)

Penggunaan cap tandatangan tidak dibenarkan.
The use of signature stamp is not allowed.

(d)

Bahagian ‘Akuan’ dalam BNCP syarikat  / kumpulan orang tidak ditandatangani oleh pemegang jawatan yang layak berbuat demikian.
The ‘Declaration’ section in the ITRF of a company / body of persons is not signed by a designated officer competent to do so.
Contoh:
Example:
Kerani akaun atau wakil cukai tidak boleh menandatangani Bahagian ‘Akuan’.
An accounts clerk or tax representative cannot sign the ‘Declaration’ section.  

Pemegang jawatan yang layak menandatangani Bahagian ‘Akuan’ bagi pihak sesuatu syarikat / kumpulan orang hendaklah mengikut peruntukan dalam Akta Cukai Pendapatan 1967.
A designated officer who is competent to sign the ‘Declaration’ section on behalf of a company / body of persons is stipulated in the Income Tax Act 1967.

(e)

BNCP bagi orang perseorangan:
ITRF for an individual:
Nama, No. Kad Pengenalan dan kod ‘1 = Borang nyata ini bagi pihak saya sendiri’ diisi di Bahagian ‘Akuan’ tetapi nama dan no. kad pengenalan tersebut berbeza dengan maklumat pembayar cukai di muka surat 1.
The Name, Identity Card No. and code ‘1 = This return form is made on my own behalf’ are filled in the ‘Declaration’ section but the name and identity card no. differs from the taxpayer’s particulars on page 1. 

Jika kod ‘1’ diisi,
If code ‘1’ is entered,

 • Nama dan No. Kad Pengenalan / Polis / Tentera / Pasport di Bahagian ‘Akuan’ hendaklah sama seperti maklumat pembayar cukai di muka surat 1, dan

The Name and Identity Card / Police / Army / Passport No. at the ‘Declaration’ section must be the same as the taxpayer’s particulars on page 1, and

 • Bahagian ‘Akuan’ hendaklah ditandatangani oleh pembayar cukai.

the ‘Declaration’ section must be signed by the taxpayer. 

2.

Tidak menggunakan BNCP yang ditetapkan di bawah seksyen 152 Akta Cukai Pendapatan 1967
Did not use the ITRF prescribed under section 152 of the Income Tax Act 1967

(a)

Pembayar cukai menggunakan salinan fotostat BNCP.
Taxpayer used photocopy of ITRF.

Salinan fotostat BNCP dan BNCP yang dihantar melalui faks tidak dibenarkan.
Photocopy of ITRF and ITRF sent via fax are not allowed.

(b)

Pembayar cukai sendiri mencetak BNCP format PDF yang tidak menepati spesifikasi cetakan*.
ITRF in PDF format printed by the taxpayer did not comply with the printing specification*.

* Syarat Cetakan BNCP
ITRF Printing Requirement
Sekiranya pembayar cukai dibenarkan mencetak BNCP format PDF yang berkenaan, syarat-syarat cetakan hendaklah dipatuhi dengan mengikut spesifikasi berikut:
Where taxpayer is allowed to print the relevant ITRF in PDF format, the printing requirement must be complied using the following specifications:

(i)

Jenis Kertas
Paper Type

:

Plain A4
(210mm x 297mm) / 80gsm (minimum)

(ii)

Orientasi Kertas
Paper Orientation

:

Potrait

(iii)

Teknologi Cetakan
Printing Technology

:

Laser

(iv)

Warna Cetakan
Printing Colour

:

Pure Black /  Monochrome

(v)

Kualiti Cetakan
Printing Quality

:

Single sided /
1 sheet per page / 300 dpi

(c)

Borang Nyata Cetakan Cawangan (BNCC) yang digunakan tidak mempunyai cap cawangan yang berkenaan.
No branch stamp on the branch-printed return form used.

BNCC mesti mempunyai cap cawangan yang mengeluarkannya.
The branch-printed return form must have the stamp of the issuing branch.

(d)

Pembayar cukai menggunakan borang format sendiri yang ditiru daripada Borang Nyata Cukai Pendapatan LHDNM dengan menggunakan perisian sendiri.
Taxpayer used own formatted form copied from IRBM's ITRF by using own software.

Menggunakan borang format sendiri untuk dikemukakan sebagai BNCP kepada LHDNM adalah tidak dibenarkan.
The use of own formatted form for submission as ITRF to LHDNM is not allowed.

(e)

Pembayar cukai menggunakan BNCP (ditandakan ‘Untuk Rujukan Sahaja’) dalam bahasa selain Bahasa Malaysia (kecuali Borang M dalam Bahasa Inggeris) yang dimuat turun dari Laman Web LHDNM.
Taxpayer used the translated version of ITRF (marked 'For Reference Only') in languages other than Malay Language (except Form M in English Language) which was downloaded from the LHDNM website.

Dalam Laman Web LHDNM, BNCP yang diterjemahkan adalah ditandakan ‘Untuk Rujukan Sahaja’ dan tidak boleh digunakan untuk tujuan pengemukaan sebagai BNCP kepada LHDNM.
In the LHDNM website, translated versions of ITRF are marked ‘For Reference Only’ and cannot be used for submission as ITRF to LHDNM.

3.

Pembayar cukai tidak menggunakan BNCP yang telah ditetapkan bagi tahun taksiran berkenaan.
Taxpayer did not use the ITRF prescribed for the relevant year of assessment.

Masalah memproses / mengimbas borang kerana perkara-perkara dalam BNCP berbeza bagi tahun taksiran yang berlainan.
Form processing / scanning problems due to items in the ITRF which vary for different years of assessment.

Pembayar cukai dinasihatkan supaya menggunakan BNCP yang betul bagi tahun taksiran yang berkenaan.
Taxpayer advised to use the correct ITRF for the relevant year of assessment.

4.

Tidak diisi dengan lengkap
Incomplete

BNCP tidak diisi dengan lengkap terutamanya:-
ITRF not completed especially:-

 

(a)

Bahagian ‘Akuan’ iaitu:
Declaration’ section i.e.:

 • Nama
  Name
 • No. Kad Pengenalan / Polis / Tentera / Pasport
  Identity Card / Police / Army / Passport No.
 • Jawatan
  Designation

(b)

Bahagian ‘Maklumat Kewangan’ dalam BNCP yang berkenaan seperti:
Financial Particulars’ section in the relevant ITRF such as:

 • Kod Perniagaan
  Business Code
 • Jualan / Perolehan
  Sales / Turnover
 • Untung / Rugi Bersih
  Net Profit / Loss

5.

Salah isi maklumat dan kesilapan mengira
Information wrongly filled and errors in computation

(a)

Kesilapan dalam pengiraan misalnya di ruang ‘Jumlah Cukai Pendapatan Dikenakan’ hingga ‘Cukai Kena Dibayar / Cukai Kena Dibayar Balik’.
Error in computation of items for example ‘Total Income Tax Charged’ until ‘Tax Payable / Tax Repayable’.  

Pengiraan yang salah akan melambatkan pemprosesan borang.
Errors in computation will delay the processing of forms.

(b)

Salah pecahan Pendapatan Bercukai bagi pengiraan cukai pendapatan pada kadar yang berpatutan.
Error in apportionment of Chargeable Income for computation of income tax at the appropriate rate.

(c)

Ruang ‘Pendapatan Bercukai’ diisi tetapi pengiraan berikutnya tidak dibuat.
Item completed for ‘Chargeable Income’ but no subsequent computation done.

(d)

Salah isi ‘Cukai Kena Dibayar’ di ruang ‘Cukai Dibayar Balik’ atau sebaliknya.
Tax Payable’ wrongly entered as ‘Tax Repayable’ or vice-versa.

6.

Tempoh perakaunan iaitu ruang bagi:
Accounting period i.e. items on:

 • ‘Tarikh mula akaun’ dan

Opening date of accounts’ and

 • ‘Tarikh tutup akaun’

   ‘Closing date of accounts’

(a)

Tidak lengkap (hanya salah satu ruang diisi)
Incomplete (only one item completed)

Penalti subseksyen 112(3) Akta Cukai Pendapatan 1967 mungkin dikenakan sekiranya tersilap isi maklumat dalam ruang-ruang tersebut.
Penalty under subsection 112(3) of the Income Tax Act 1967 may be imposed for wrong information given in these items.

(b)

Tidak diisi (kedua-dua ruang tidak diisi)
Not completed (both items not filled)

(c)

Salah isi –
Dalam kes syarikat memulakan operasi, pertukaran tempoh perakaunan dan pembubaran syarikat, tarikh mula dan tutup tahun kewangan mungkin berbeza dengan tempoh asas bagi sesuatu tahun taksiran. 
Wrongly filled –
In cases such as commencement of operations by a company, change of accounting period and winding-up of a company, the opening and closing date of financial year may differ from the basis period for a year of assessment.

(d)

BNCP dikemukakan sebelum tarikh tutup tempoh perakaunan.
ITRF submitted before the closing date of the accounting period.

7.

Perbezaan antara maklumat asas yang diisi dalam BNCP dengan maklumat yang dilaporkan sebelum itu kepada LHDNM
Difference between the basic particulars entered in the ITRF and the information previously reported to LHDNM

Maklumat yang didapati berbeza iaitu:
Particulars found to be different i.e.:

Sila kemukakan Borang 13 / Borang 9 / salinan kad pengenalan sekiranya maklumat didapati berbeza.
Please enclose Form 13 / Form 9 / copy of identity card if particulars differ.

(a)

Nama
Name   

(b)

No. Kad Pengenalan
Identity Card No.

(c)

No. Rujukan (No. Pendaftaran)

 • [Borang 9 tidak disertakan]
  Reference No. (Registration No.)
 • [Form 9 not enclosed]

8.

Menggunakan BNCP pembayar cukai lain
Using another taxpayer’s ITRF

Hanya nama diubah tetapi  no. rujukan dan no. kad pengenalan yang dipracetak pada BNCP tidak diubah.
Only the name was changed but the reference no. and identity card no. preprinted on the ITRF remains unchanged.

Percanggahan maklumat akan menyebabkan BNCP tidak dapat diproses.
The ITRF cannot be processed due to mismatched information.