printer
SAHAM DALAM SYARIKAT HARTA TANAH

Perenggan 34A Jadual 2 memperkenal satu konsep baru iaitu syarikat terkawal yang memegang harta tanah secara langsung atau tidak langsung sebagai aset utama dikenali sebagai syarikat harta tanah dan keuntungan daripada pelupusan saham dalam syarikat tersebut adalah tertakluk kepada CKHT.

Penentuan Syarikat Harta Tanah (SHT) SHT adalah suatu syarikat terkawal yang mana nilai tertentunya (NT) adalah tidak kurang 75% daripada jumlah aset ketara (JAK).

NT adalah:

a. Nilai pasaran harta tanah; atau

b. Harga pemerolehan saham dalam SHT; atau

c. Nilai pasaran harta tanah dan harga pemerolehan saham dalam SHT, jika syarikat memiliki kedua - duanya .

JAK adalah agregat:

a. Nilai tertentu harta tanah dan saham dalam SHT; dan

b. Nilai aset ketara yang lain seperti loji dan jentera, stok perdagangan, saham (selain daripada saham SHT), wang tunai, bank dan penghutang. Nilai aset - aset ketara yang lain ini boleh berdasarkan kepada nila i buku bagi maksud menentukan sama ada sebuah syarikat terkawal ialah SHT atau tidak.

Kerugian Daripada Pelupusan Saham Dalam SHT

Kerugian daripada pelupusan saham dalam SHT tidak boleh ditolak daripada keuntungan boleh dikenakan cukai daripada pelupusan saham dalam SHT dan juga harta tanah lain dalam tahun yang berkaitan. Kerugian tersebut juga tidak boleh dihantar ke hadapan untuk ditolak daripada keuntungan boleh dikenakan cukai dari pelupusan saham dalam SHT dan harta tanah lain dalam tahun - tahun berik utnya [peruntukan di bawah perenggan 33(d) Jadual 2 ACKHT 1976].