printer
Cukai Koperasi
Pengenalan
Cukai koperasi dikenakan atas pertubuhan / badan berikut yang bermastautin dan memperolehi pendapatan di Malaysia:
  • Koperasi yang didaftarkan dibawah Akta Koperasi 1993 (Akta 502);
  • Pertubuhan Peladang yang berdaftar di bawah Akta Pertubuhan Peladang 1967;
  • Pertubuhan Peladang yang berdaftar di bawah Akta Organisasi Peladang 1973; dan
  • Pertubuhan Nelayan yang berdaftar di bawah Akta Pertubuhan Nelayan 1971
Layanan cukai koperasi tertakluk kepada AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967
Tanggungjawab Koperasi
Hantar Borang C1 secara e-Filing (e-C1) atau Borang C1 secara manual ke Pusat Pemprosesan Maklumat LHDNM (termasuk koperasi dorman)
Hantar anggaran cukai secara e-Filing (e-CP204)
Bayaran Ansuran Koperasi (anggaran dibuat oleh koperasi)
Perkara Koperasi
Baharu
Koperasi
Sedia Ada
Borang
Hantar Anggaran
Dalam masa 3 bulan pertama operasi
30 hari sebelum mula tempoh asas
CP204
Mula Bayar

Bulan ke-6
tempoh asas

Bulan ke-2
tempoh asas

CP207
Tarikh Bayaran
Sebelum / pada 15 haribulan
CP207
Pinda Anggaran
Bulan ke-6 atau ke-9 tempoh asas
e-CP204A

Koperasi dorman tidak perlu hantar CP204

Bayar baki cukai (jika ada) menggunakan CP207 sebelum / pada hari terakhir pengemukaan Borang C1 (7 bulan selepas tarikh penutupan tempoh perakaunan)
Simpan rekod dan buku akaun selama 7 tahun bagi tujuan semakan LHDNM
Pengecualian Cukai Koperasi
Bagi tempoh 5 tahun pertama mulai dari tarikh pendaftaran koperasi tersebut; dan
Selepas 5 tahun tamat, jika kumpulan wang ahli pada hari pertama tempoh asas kurang daripada RM750,000
Koperasi perlu mengisi dan menghantar Borang C1 secara e-Filing (e-C1) atau Borang C1 secara manual walaupun dikecualikan cukai di bawah subperenggan 12(1)(a) atau subperenggan 12(1)(b), Jadual 6 ACP 1967.
Orang Yang Bertanggungjawab
Pengerusi Koperasi
Setiausaha Koperasi
Bendahari Koperasi
Orang yang menjalankan mana-mana fungsi di atas
Kadar Cukai Koperasi
Pendapatan Bercukai (RM)
Tahun Taksiran
2014
2015 - 2018

1 – 30,000

0%
0%

30,001 – 60,000

5%
5%

60,001 – 100,000

10%
10%

100,001 - 150,000

15%
15%

150,001 – 250,000

20%
18%

250,001 – 500,000

22%
21%

500,001 – 750,000

24%
23%
Melebihi 750,000
25%
24%
Kemudahan Bayaran Cukai Koperasi
ByrHASiL
Bayaran melalui Kad Kredit
Perkhidmatan Bayaran Di Ejen LHDNM Yang Dilantik