printer

Nota

Tajuk Nota

Dikeluarkan

4/2018

PINDAAN SUBSEKSYEN 60AA (10B) AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 BERHUBUNG DENGAN PERBELANJAAN PENGURUSAN BAGI MAKSUD MENENTUKAN PENDAPATAN LARASAN DANA PEMEGANG SAHAM

23.10.2018
2/2018

PENJELASAN BERHUBUNG DENGAN PEMAKAIAN PERUNTUKAN KETIDAKPAKAIAN YANG DINYATAKAN DALAM PERINTAH CUKAI PENDAPATAN DAN KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN DI BAWAH AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967

01.06.2018
1/2018 LAYANAN CUKAI PENGIKLANAN DIGITAL DISEDIAKAN OLEH BUKAN PEMASTAUTIN
16.03.2018
3/2017
PENJELASAN BERHUBUNG TARIKH KUAT KUASA PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO.9) 2017 [P.U.(A) 323/2017]
07.12.2017
2/2017
PINDAAN SEKSYEN 15A AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 ISU BERHUBUNG PERJANJIAN PENGELAKAN PENCUKAIAN DUA KALI
(PPPDK) SEDIA ADA
23.06.2017
1/2017

PINDAAN SEKSYEN 15A AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 ISU BERHUBUNG TARIKH KUAT KUASA

23.06.2017